Kunskap om landsbygdens utveckling - forskningsstrategi 2006

Landsbygdsutvecklingen skiljer sig markant mellan olika delar av landsbygden. Utvecklingen i stadsnära landsbygd är positiv, och där kan ifrågasättas om det behövs stöd i en särskild landsbygdspolitik. I mer avslägsna bygder är situationen helt annorlunda. Politiken måste där försöka kompensera brister i tillgänglighet och service. Landsbygdsutvecklingen är även viktig för tätortens invånare. Dagens landsbygd är en komplex boendemiljö som samhällsplanerare och kommunala planarkitekter inte riktigt vet hur man skall hantera. Det verkar som om man överlämnar den till skogs- och jordbrukssektorn. Ett annat viktigt område lyfts tydligt fram - entreprenörskapet som en viktig strategi i landsbygdsutvecklingen. Många av dessa frågeställningar återfinns i den nu presenterade forskningsstrategin för hållbar landsbygdsutveckling.

2004 fick Forskningsrådet Formas regeringsuppdraget att senast den 30 november 2006 i samråd med finansiärer, utövare och avnämare samt med Kommittén om enstrategi för hållbar landsbygdsutveckling utarbeta den nationella forskningsstrategi för forskning om landsbygdsutveckling som presenteras i denna rapport. Formas och Landsbygdskommittén gav våren 2006 i uppdrag till forskarna Erik Westholm och Cecilia Waldenström att arbeta fram ett underlag till strategin. Underlaget har presenterats och diskuterats vid möten med finansiärer och avnämare under året. Det slutliga förslaget har utarbetats inom Formas kansli och beslutats av Formas forskarråd vid sammanträde den 16 november 2006.

Rapporten finns också på engelska "Knowledge concerning rural development"

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2007-09-28
 • ISBN:

  978-91-540-5991-1/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R4:2007
 • Sidor:

  38
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019