Beredningsorganisationens effekter på citeringsgrad och tvärvetenskap

2009 införde forskningsrådet Formas en ny beredningsorganisation som innebar färre beredningsgrupper och en annorlunda sammansättning av beredningsgrupperna än vad som tidigare varit fallet.
Samtidigt finansierades färre projekt till följd av att projektanslagen ökade i omfattning och forskningsmedlen i större utsträckning erhöll "full finansiering", inklusive avgifter för overhead.
För att undersöka utfallet av den genomförda förändringen har Formas i egen regi genomfört en enkätundersökning. Med syftet att närmare undersöka eventuella effekter har Formas även efterfrågat en publikationsanalys av de beviljade projekten. I denna rapport redovisas en sådan kompletterande undersökning baserad på publikationsmönster hos beviljade projekt före och efter reformen. Tanken är också att använda publikationsdata för att undersöka huruvida andelen projekt av tvärvetenskaplig karaktär ökat eller minskat efter reformen av beredningsgrupps- organisationen.
Den bakomliggande frågeställningen handlar om ett behov av att veta om reformen medfört kvalitetsförändringar; finns det något som antyder att rådet tilldelar medel till mer meriterade forskare eller vice versa? Se även under Utvärdering.

 • Författare:

  Ulf Sandström
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2012-09-26
 • ISBN:

  Otryckt version
 • Sidor:

  14
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:14 januari 2019