BA2 Planering

HMK Bygg & anläggning

En viktig grund för alla projekt är att bestämma metododik för lägesangivning och utgångspunkter stomnät - som tillser att teoretiska lägen kan bibehållas med god noggrannhet i verkligheten. Detta oavsett om byggandet sker i tätort, på skogsmark eller i tunnel.

Vid projektering eftersträvas en god kvalitet på de kartor och underlag som representerar verkligheten och som används som underlag för att definiera det tilltänkta objektet. I boken beskrivs hur man klassar och bedömer kvaliteten på underlagen. Ett undermåligt projekteringsunderlag kan orsaka dyrbara misstag.

I komplexa uppdrag krävs en samordning av personal och materiella resurser samt en kunskap om hur arbetsmoment utförs ordningsvis. Bokens exempel, på hur denna planering kan se ut, ger en god hjälp i den egna situationen. Avslutningsvis ges en checklista för att underlätta kvalitetssäkring vid planering av projekt.

Handboksserien HMK BYGG- OCH ANLÄGGNING behandlar mät- och karttekniska frågor för bygg- och anläggningsverksamhet. Handböckerna är samordnade med Lantmäteriverkets handböcker HMK - Handbok till Mätningskungörelsen - och vänder sig till alla inom byggsektorn med råd och förslag på tekniska lösningar och utföranden i olika stadier av byggprocessen. I serien ingår: BA1 Byggprocessen, BA2 Planering, BA3 Projektering, BA4 Byggande.

 • Författare:

  Byggforskningsrådet
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1998-04-22
 • ISBN:

  978-91-540-5770-2
 • Beteckning:

  T20:1996
 • Sidor:

  90
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:21 december 2018