Attraktiva städer - en samhällsekonomisk analys

Vad som menas med en attraktiv stad, och hur ett stadsstyre ska kunna åstadkomma en sådan är temat för denna bok, skriven av nationalekonomen Roland Andersson.

Begreppet attraktiv stad är svårt att entydigt definiera. Det kan få den mest skiftande innebörd beroende på vem man frågar. För många människor ska en attraktiv stad ha charm och själ, kultur, angenäma och vackra stadsmiljöer, tilltalande boendemiljöer samt en trygg stadsmiljö. För de flesta människor är också den stad attraktiv som kan erbjuda arbete, som kan ge välstånd samt tillgång till varor och tjänster av olika slag, inte minst utbildning, sjukvård och transporter. Många människor anser dessutom att de sociala klyftorna inte får vara för stora.

I boken analyseras vad som kan menas med attraktiva städer samt vad stadsmakter och stadsstyren kan göra för att åstadkomma sådana. Vidare diskuteras de svårigheter som är förknippade med sådana åtgärder. Frågan om vilket beslutsunderlag statsmakter respektive stadsstyren behöver för att fatta lämpliga beslut är här av avgörande betydelse och ägnas därför stor uppmärksamhet.

Boken vänder sig till olika befattningshavare i kommunerna, såväl politiker som tjänstemän, framförallt till dem som har med stadsbyggandet att bestyra. Boken vänder sig också till blivande ekonomer, arkitekter och ingenjörer vid universitet och högskolor.

Roland Andersson är nationalekonom och sedan tio år professor vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Han har forskat inom en rad skilda områden som stadsbyggnad, fastigheter, transporter, energi, skola samt innova- tioner och entreprenörskap. Andersson är ledamot av Ingenjörs- vetenskapsakademin (IVA).

Boken finns också på engelska "Attractive cities"

 • Författare:

  Roland Andersson
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1998-04-23
 • ISBN:

  978-91-540-5810-4
 • Beteckning:

  T6:1998
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019