Jämställdhet och mångfald inom livsmedelssystemet

2023-11-29

Den 29 november 2023 anordnade Formas ett digitalt seminarium om jämställdhet och mångfald inom livsmedelssystemet. Ta del av sammanställningen som ger en överblick över det två timmar långa eventet. Seminariet bestod av presentationer av inbjudna talare som på olika sätt arbetar med frågorna och gruppdiskussioner bland alla deltagare.

Jämställdhet och mångfald bidrar till att olika perspektiv blir synliggjorda och används i utvecklingen och omställningen av livsmedelssystemet. Förutsättningarna för framgångsrika forsknings- och innovationsprocesser stärks när olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter kombineras. Samtidigt bidrar politisk, ekonomisk och social jämlikhet till alla dimensioner av hållbar utveckling. 

Jämställdhet och mångfald är centrala aspekter i samhällets transformation som både påverkar och påverkas av livsmedelssystemet snabba förändring. Mer kunskap behövs för att förstå hur situationen ser ut i olika led, branscher eller regioner och utveckla anpassade åtgärder för att upp den önskade förflyttningen inom sektorn. Det är ett utvecklingsområde inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, och en viktig nyckel för att driva på omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt livsmedelssystem.

Seminariet syftade till att skapa en aktuell bild av kunskapsläget om jämställdhet och mångfald och dess koppling till social transformation i livsmedelssystemet. Eventet skulle även belysa kunskaps- och forskningsbehov inom frågorna och bidra till att stärka det nationella forskningsprogrammets arbete.

Eventet välkomnade ett brett deltagande av aktörer som intresserar sig för livsmedelssystemet, däribland forskare, företagare, rådgivande organisationer, civilsamhällesorganisationer eller tjänstepersoner i offentlig sektor.

Talare

  • Annika Jönsson, projektledare för projektet ”Skörda lika”, Hushållningssällskapet Skåne
  • Håkan Tunón, forskningsledare vid Institutionen för stad och land, SLU Centrum för biologisk mångfald
  • Charlotta Hedberg, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
  • Minna Rydgård, Programledare Kompetensförsörjning Livsmedel, Tillväxtverket
  • Anna Skielta, handläggare på Landsbygdsprogrammet, Sametinget
  • Jimmy Sand, utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet samt Rapportförfattare till ’Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar
Mer information
Datum: 29 november 2023
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Zoom
Uppdaterad:4 mars 2024