Synergier och systemperspektiv på livsmedelsforskning

Bild

Politikerpanel under Rifo-seminariet.

Den 17 april arrangerade Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, i samarbete med Formas ett seminarium i riksdagshuset för individuellt inbjudna politiker, forskare, tjänstemän och livsmedelsaktörer. Mötet lyfte frågor om beredskap, hållbarhet och resiliens i livsmedelssystemet. Samtalen fortsatte därefter hos Formas som arrangerade nätverksmingel och fördjupningsseminarium.

Tryggad livsmedelsförsörjning i osäkra tider

De senaste årens kriser har belyst brister i Sveriges försörjningsförmåga och blottat sårbarheter i livsmedelssystemet. Utmaningar som en bristande lönsamhet i primärproduktionen, minskad vattentillgång och förluster av biologisk mångfald, ställer krav på livsmedelssystemet. Det gör också försämrad markhälsa, risker för nya zoonoser och eskalerande effekter av klimatförändringar. Forskning och innovation utgör nycklar för att stärka beredskapen.

Som en del i arbetet med nationella forskningsprogrammet för livsmedel arrangerade Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, tillsammans med Formas därför ett seminarium i riksdagshuset den 17 april på temat tryggad livsmedelsförsörjning i osäkra tider. Seminariet samlade forskare, politiker, offentlig sektor och livsmedelsaktörer för en dialog om forskning- och innovationsbehov för att möta både möjligheter och utmaningar inom livsmedelsberedskap.

Synergier, systemperspektiv och samverkan

Gunilla Svantorp (S), ordförande för Rifo, och Betty Malmberg, ordförande i nationella forskningsprogrammet för livsmedel, underströk vikten av samverkan för en robust livsmedelskedja i seminariets inledning.

Statssekreterare Dan Ericsson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet lyfte också samverkan som en nyckel till framgång. Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är därför en viktig arena för utvecklingen av ny kunskap. Han poängterade också att ett motståndskraftigt livsmedelssystem måste samspela med utveckling inom andra politikområden, som till exempel civil beredskap.

Synergier mellan beredskap, hållbarhet och resiliens i livsmedelssystemet lyftes av flera talare. Bland annat av professor Helena Hansson från Sveriges lantbruksuniversitet som menade att livsmedelsberedskap och hållbarhetsomställning är sammanlänkande policyområden. Michael Martin adjungerad professor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och senior forskare på IVL Svenska miljöinstitutet, följde efter. Michael uppmärksammade möjligheter till synergier i urban livsmedelsproduktion, där stadsodling kan utnyttja städers restströmmar i form av energi och näring i ett mer cirkulärt system.

Många av talarna betonade vikten av samverkan mellan olika aktörer i livsmedelssystemet. Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, uppmärksammade behovet av samverkan mellan olika nivåer som stat, region och kommun. Madeleine Linins Mörner, programområdeschef för framtidens mat på Axfoundation, uppmanade till användning av ny kunskap och kortare vägar mellan forskning och praktik. Hon lyfte att mycket skulle gå att vinna på att minska vårt matsvinn och ta hand om biprodukter, vilket också skulle skapa ökad hållbarhet och bättre beredskap. Per Arfvidsson, vice VD Lantmännen och ordförande för Sweden Food Arena, efterfrågade ökad finansiering till forskning och innovation. Han betonade att näringslivet är beredda att möta en ökad statlig forskning och innovationssatsning krona för krona.

I den avslutande panelen enades de inbjudna politikerna Emma Nohrén (MP), Malin Larsson (S), Staffan Eklöf (SD) och Johanna Hornberger (M) att livsmedelsberedskap är ett angeläget tema. Forskning och ny kunskap är en viktig del i att skapa nya lösningar.

Tre röster om tryggad livsmedelsförsörjning

Emma Nohrén

Miljöpartiet

— Jag uppskattade dagens diskussion om lönsamhet från ett nationalekonomiskt perspektiv. Lönsamhet kan definieras på olika sätt. Maximal produktion behöver inte nödvändigtvis resultera i högst lönsamhet. Kan vi få lönsamhet av exempelvis klimatnyttor, och vilka styrmedel kan i så fall hjälpa oss att nå dit? Om vi ska nå ett mer motståndskraftigt livsmedelssystem måste frågan högre på agendan.

Johanna Hornberger

Moderaterna

— Begreppet hållbar beredskap kan vara samlande i en svår fråga. Tidigare har vi haft fokus på hållbarhet men givet det försämrade omvärldsläget behöver vi även tänka på beredskap. Synergier mellan hållbarhet och beredskap, där ska vi fokusera.

Helena Hansson

SLU

— Seminariet lyfte systemperspektiv, tvärvetenskap och behovet av att vi jobbar tillsammans. Vi har kommit närmare varandra. Det var också givande att höra politikernas reflektioner på forskningsresultat.

Har du frågor om Rifo-seminariet?

Uppdaterad:29 april 2024