Tema: Torka

På grund av klimatförändringar blir vissa typer av naturhändelser både vanligare och mer extrema. Ökade temperaturer leder till svåra och komplexa problem med allt ifrån torka, vattenförsörjning och värmeböljor med folkhälsokonsekvenser till livsmedelsförsörjning, och återkommande bränder i skog och mark.

Torkan som inlett sommaren är en påminnelse om klimatförändringarnas påverkan och behovet av att vidta åtgärder för att hantera dess konsekvenser. I Europa har temperaturerna ökat mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren.

För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i forskning och innovation om torka och extremväder.

Akututlysning om extremväder

Sommaren 2023 ser ut att bli torr och temperaturerna har på många håll varit höga under juni månad. Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och försommarens redan extrema väderläge i Sverige, öppnar Formas i september akututlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle.

Forskningsprojekt om torka och extremväder


Även sommaren 2018 präglades Sverige av stor torka. Formas finansierade då 17 forskningsprojekt genom akututlysningen Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor, torka och skogsbränder.

 

Projekten handlar bland annat om algblommning, betesdjur, våtmarksrestaurering och strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor.

 

Finansierade projekt

 

Beslutslista

Diarienr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Ansökans titel

2018-02800

Emily

Boyd

Lunds universitet

Globala klimat attribution modeller, medling och mobilisering i Sverige och Spanien (GAMES)

2018-02812

Fredrik

Lindberg

Göteborgs universitet

Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbefinnande i deras utomhusmiljö

2018-02813

Karin

Rengefors

Lunds universitet

Hur påverkar extremväder algblomningar?

2018-02815

Ulf

Emanuelson

Sveriges lantbruksuniversitet

Extremväder – konsekvenser för mjölkkors hälsa och produktivitet

 

2018-02829

Kristoffer

Hylander

Stockholms universitet

Effekter av extrem torka på biodiversitet i nyckelbiotoper och möjligheter att öka resiliensen

2018-02834

Evangelia

Petridou

Mittuniversitetet

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

2018-02840

Hjalmar

Laudon

Sveriges lantbruksuniversitet

Är våtmarksrestaurering ett effektivt sätt att minimera extremväder på vatten

2018-02845

Jenny

Hagenblad

Linköpings universitet

Inhemska genetiska resurser för grödor med extremvädertolerans

2018-02846

Markus

Franzen

Linnéuniversitetet

Kombinerade effekter av torka och bete på biodiversitet i jordbrukslandskapet

2018-02852

Torsten

Eriksson

Sveriges lantbruksuniversitet

Överbrygga grovfoderbrist med oprocessade eller uppgraderade skogsbiprodukter

2018-02853

Johan

Ekroos

Lunds universitet

Produktion och biologisk mångfald: kan ekologisk odling bidra till ökad motståndskraft mot torka?

2018-02858

Deliang

Chen

Göteborgs universitet

Påverkan av extremt hög sommartemperatur och torka på skogstillväxt över Eurasien med fokus på Sverige

2018-02870

Jorge

Amorim

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Heat stress in Swedish cities and the role of urban nature (GreenWave)

2018-02872

Giulia

Vico

Sveriges lantbruksuniversitet

Odlingsalternativ som buffrar klimatextremer för hög och stabil avkastning

2018-02875

Joris

Cromsigt

Sveriges lantbruksuniversitet

Effekter av extremväder på klövviltssamhällen och deras ekosystemtjänster i Sverige

2018-02877

Özüm

Durgun

RISE Research Institutes of Sweden AB

Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor - en ny metod för kartläggning och beslutsstöd för samhället

2018-02888

Johan

Höglund

Sveriges lantbruksuniversitet

Extremväder, nematodinfektioner hos idisslare och lantbrukets motåtgärder

Extraktartiklar om värme och torka

Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om torka och värme. Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.

Uppdaterad:24 augusti 2023
Sidansvarig: John Tumpane