Beslutsfattande när samhället måste ställa om – från pandemier till klimatförändringar

Samhället står inför stora och komplexa samhällsutmaningar, som exempelvis klimat­förändringar, biologisk mångfald, migration och pandemier, som brådskande kräver nya svar. Denna komplexitet ställer krav på kommunikation, analys, och utveckling av nya lösningar på problem över institutionella gränser. Med systemperspektiv kan vi skapa förståelse för orsak och verkan i komplexa system­tillstånd.

Den 24 mars arrangerade Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys Länk till annan webbplats. en dialog mellan forskare och beslutsfattare, med fokus på systemanalys som stöd för beslutsfattande i komplexa samhällsfrågor som klimat, biologisk mångfald, folkhälsa och naturresurser.

Seminariet diskuterade frågor som hur vi bättre kan hantera långsiktiga effekter och snabba förändringar i samhällsplaneringen, och hur en mer utvecklad systemanalys och tillämpning av denna i policy och beslutsfattande kan förbättra förutsättningar för att hantera såväl snabba förlopp som långsamma processer.

Program

 • 13.00 Introduktion
 • 13.15 Panel 1. Klimatförändringar och global hälsa
  • Joacim Rocklöv, Umeå universitet
  • Ingrid Schmidt, Socialstyrelsen
  • Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre
  • John-Arne Röttingen, Norges Utrikesdepartement
  • Tobias Krantz, Utbildningsdepartementet
 • 14.00 Panel 2. Biologisk mångfald och naturresurser
  • Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten
  • Marie Stenseke, Göteborgs universitet
  • Claes Svedlindh, Naturvårdsverket
  • Maria Hörnell-Willebrand, Inland Norway University of Applied Sciences
  • Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland
 • 14.45 Summering
 • 15.00 Seminariet avslutas

Samhället står inför stora och komplexa samhällsutmaningar, som exempelvis klimat­förändringar, migration och pandemier, som brådskande kräver nya svar. Utsläpp uppkommer som bieffekter av mänskliga aktiviteter, färdas över nationella gränser, och påverkar såväl människors hälsa som olika ekosystem. Flyktingströmmars uppkomst, vägar och utfall påverkas av miljökatastrofer, konflikter och den ekonomiska situationen i olika länder. Pandemier uppstår och sprids, utan hänsyn till landsgränser. De påverkar inte bara människors hälsa och liv, utan även länders ekonomi och stabilitet vilka i sin tur är relaterade till politiska åtgärder för att bromsa smittspridning.

Denna komplexitet ställer krav på kommunikation, analys, och utveckling av nya lösningar på problem över institutionella gränser: mellan regionala, nationella och internationella aktörer; mellan företag, civilsamhälle och myndigheter; och mellan specialister på olika områden. Med systemperspektiv kan vi skapa förståelse för orsak och verkan i komplexa system­tillstånd. Vi kan analysera beteenden eller mönster som driver utveckling över tid. Systemanalys kan ge en helhetsbild av komplexa samband relevanta för samhälls­omställning där snabba och långsamma förändringsprocesser interagerar.

Formas har inrättat en nationell kommitté för tillämpad systemanalys med representanter för myndigheter och akademi. Kommittén arbetar självständigt för att bistå Formas i arbetet med att främja forskningsfältet och dess användningsområden. Kommittén verkar även för att Sverige ska få största möjliga utväxling av medlemskapet i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Länk till annan webbplats., ett institut som forskar om utmaningar som är så stora eller komplexa att de inte kan lösas av en enskild disciplin eller ett enskilt land.

Andra presentationer om systemanalys

Kommittén har även organiserat ett rundabordssamtal kring samma tema, med två anföranden.

Systems Analyses and Transformations toward Sustainable Futures

Det första är ett anförande på engelska av Nebojsa ”Naki” Nakicenovic. Professor Nakicenovic är en av 7 experter i EU Group of Chief Scientific Advisors, Director of The World in 2050 (TWI2050) samt tidigare Deputy Director General på International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Vikten av systemtänk i politiken

Det andra anförandet hölls av Kristina Persson. Kristina Persson är grundare av Global Utmaning och har tidigare varit minister för strategi- och framtidsfrågor, riksdagsledamot, Landshövding i Jämtland och vice Riksbankschef.

Uppdaterad:22 april 2021
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt