Forskning som gör nytta

Anders Sahlman, John Tumpane, Jesper Broberg, Louise Staffas

Formas finansierar många projekt med betydelse för hållbar utveckling. Samverkan mellan akademi och aktörer i samhället är en viktig del i att bygga kunskap för en hållbar utveckling. Därför har vi de senaste åren genomfört ett antal utlysningar med samverkan och nyttiggörande i fokus. I en digital workshop 10 september 2020 deltog projektledare och samverkansparter från ett stort antal av de finansierade projekten.

Hur utvecklar man en projektidé och ansökan om samverkan? Hur kan projekt få genomslag och komma samhället till nytta? Vad kan projekt inom olika områden men med gemensamma aspekter kring samverkan lära av varandra? Formas samlade projekt från följande utlysningar:

Syftet med den digitala dagen var att lära av varandra, både mellan projekten och mellan Formas och projekten, om nyttiggörande och om hur olika aktörer i samhället kan samverka inom forskning. Förmiddagen spelades in och går att se i efterhand nedan.

Program

10.00 Anders Sahlman, moderator och John Tumpane, avdelningschef Formas, hälsar välkomna: Inledning, incheckning och dagens upplägg
10.20 Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapet, om samverkan och nyttiggörande
10.50 Paus
11.00 Korta presentationer från fem av projekten
12.00 -13.15 Lunch
13.15 Parallella gruppdiskussioner utifrån tematiska kluster
14.00 Paus
14.15-15.00 Parallella gruppdiskussioner utifrån utlysningarna
15.00-15.15 Anders Sahlman och Louise Staffas, forskningssekreterare Formas, summerar dagen och blickar framåt

Deltagarna interagerade också i verktyget Howspace där de kunde svara på frågor och diskutera med varandra.

Bakgrund till mötet

De flesta av de projekt som detta seminarium riktade sig till utförs inom Formas nationella forskningsprogram inom livsmedel, hållbart samhällsbyggande och klimat. Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – livsmedel, hållbart samhällsbyggande samt klimat. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Uppdaterad:9 oktober 2020
Sidansvarig: Louise Staffas