Engagerad diskussion om social bostadspolitik

Panelsamtal om social bostadspolitik

Panelsamtal om social bostadspolitik med (från höger) Catharina Thörn, Monica Fundin Pourshahidi, Björn Siesjö, Anna Heide, moderator Pernilla Glaser och Tapio Salonen.

Fredagen den 29 mars 2019 arrangerades konferensen ”Nya vägar framåt för en social bostadspolitik” på arkitektur- och designmuseet ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Omkring nittio personer från bostadssektorn, bostadsforskningen och bostadspolitiken deltog, bland annat bostadsministerns statssekreterare Elin Olsson.

Workshop om boendeperspektivet

Statssekreterare Elin Olsson vid pennan

Konferensen inleddes med en workshop där deltagarna fick diskutera social bostadspolitik utifrån ett i förväg valt boende-, reglerings- eller byggandeperspektiv. De fick också se filmer där forskare fått svara på vad de anser vara den viktigaste frågan för social bostadspolitik.

Livlig paneldebatt

Efter dessa workshops följde en paneldiskussion på scen mellan Anna Heide från fastighetsbolaget Trianon i Malmö, Björn Siesjö, stadsarkitekt för Göteborgs stad, Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Göteborgs universitet, Monica Fundin Pourshahidi från Hyresgästföreningen och Tapio Salonen, vice rektor och professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Det blev en livlig diskussion om allt från att bostaden blivit en statussymbol till att den snabba genomströmningen av boende i vissa områden sliter och skapar instabilitet och att en tydlig bostadspolitik länge saknats.

Statssekreterare avslutade

Bostadsministerns statssekreterare Elin Olsson avslutade konferensen med att säga att bostadspolitiken är ett hett område och att det behövs ett blocköverskridande samarbete för att nå framåt.

Konferensen arrangerades av Formas, ArkDes och medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad. Ett syfte med den var bland annat att skapa möten mellan praktik och de forskningsprojekt om social bostadspolitik som Formas har gett stöd till.

 • För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden.
  Projektledare Catharina Thörn, Göteborgs universitet.
 • Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?Projektledare Ebba Malmqvist, Lunds universitet.
 • Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris.
  Projektledare Dominika Polanska, Uppsala universitet,
 • Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv.
  Projektledare Carin Listerborn, Malmö universitet,
 • När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel.
  Projektledare Maria Eidenskog, Linköpings universitet.
 • LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker.
  Projektledare Urban Markström, Umeå universitet,
 • Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv.
  Projektledare Irene Molina, Uppsala universitet,
 • Allmännyttan och blandningspolitikens praktik.
  Projektledare Tapio Salonen, Malmö universitet,
 • SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden.
  Projektledare Erica Richard, Malmö universitet.
 • Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen.
  Projektledare Erik Jönsson, Lunds universitet,
 • Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudie.
  Projektledare Malin Eriksson, Umeå universitet,
 • Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning.
  Projektledare Marcus Knutagård, Lunds universitet.
 • En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar.
  Projektledare Eva Wikström, Umeå universitet.
 • Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik?
  Projektledare Robin Biddulph, Göteborgs universitet.
Uppdaterad:24 maj 2019