Policysynergier och klimatförändringar – en kunskapssyntes

KTH har samlat forskning om vilken nytta som klimatpolitiken ger inom andra politikområden. Klimatpolitiska åtgärder kan nämligen ge många positiva effekter i samhället utöver de som handlar om klimatet, såsom ökad folkhälsa och bättre ekonomi. Forskningen visar dock att beslutsfattare sällan tar hänsyn till sådana sidonyttor när de fattar klimatpolitiska beslut.

Projektledare är Mikael Karlsson, KTH. I filmen berättar Nils Westling om projektet.

Berätta om de viktigaste resultaten från syntesen!

Syntesen besskriver vilken nytta som klimatpolitiken ger inom andra politikområden, för mål utanför klimatområdet (ibland kallat sidonyttor). Den samlade forskningen visar att dessa nyttor är mycket stora inom flera områden. Det tydligaste exemplet är att klimatarbetet på köpet leder till bättre luftkvalitetet, vilket ger minskade hälsoskador av stort ekonomiskt värde. I fler fall är denna nytta till och med större än kostnaden för klimatåtgärden.

Dessvärre visar forskningen också att dessa nyttor mycket sällan beaktas i klimatpolitiska beslut. Det leder till beslut som är sämre för klimatet, välfärden och samhället i stort. Det är också tydligt att forskningen behöver förstärkas på flera områden.

Vad kan ditt arbete betyda för medborgarna?

Om hela den samhällsnytta som följer av klimatarbetet synliggörs, så kan politiker och andra beslutsfattare ta bättre beslut. Det gynnar medborgarna och välfärden i stort, inte minst utifrån folkhälsa, ekonomi och miljö.

Hur ska resultatet komma samhället till nytta?

Vi sprider resultaten i form av debattartiklar, inlägg på sociala medier och vetenskapliga och andra seminarier. Vi ska också genomföra en konferens med lokala beslutsfattare. Dessutom planerar vi att hålla ett seminarium i riksdagen.

Vilken är nästa forskningsfråga att besvara?

Det behövs mer forskning om de av klimatpolitikens sidonyttor som hittills inte studerats särskilt väl. Det gäller exempelvis övergripande ekonomiska aspekter, såsom sysselsättning. Det är viktigt att värdera de ekonomiska vinster som kan följa av olika klimatnyttiga resultat. Därför behövs empiriska studier inom hela det fältet, för att komplettera de modelleringar som dominerar i dag.

Vidare behövs mer forskning om andra sidonyttor som följer av klimatpolitiska beslut. Det kan till exempel vara beslut som leder till

  • ökad fysisk aktivitet (när bil byts mot cykel)
  • bättre kost (när kött byts mot grönt)
  • ett mer produktivt skogs- och jordbruk (om oljeimporten minskar).

Det behövs även nya processer och kriterier i politiskt beslutsfattande och en fördjupad och breddad forskning inom området. Monetarisering av resultat är viktigt. Därtill behövs forskning om vilken klimatnytta som kan följa från beslut inom andra politikområden.

Uppdaterad:22 december 2020