Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och
-konsumtionen

Forskning om gastronomi bidrar till att fler människor får äta goda och hållbara måltider. Men vilken kvalitet håller forskningen, och hur kan den utvecklas? Det har forskare vid Restauranghögskolan, Umeå universitet, studerat. Studien visar bland annat att kvaliteten på forskningen generellt sett har ökat på senare tid, men att vissa områden fortfarande kan bli bättre.

Projektledare Ute Walter, Örebro universitet:

Berätta om de viktigaste resultaten från syntesen!

Vi har kartlagt vilka forskningsmetoder som används i gastronomisk forskning för att på så sätt synliggöra gastronomiska forskningskompetenser och färdigheter. Vi har till exempel sett en vana att anamma en tvärvetenskaplig ansats och att ta ett holistiskt grepp om måltider, där även det praktiska gastronomiska hantverket borde ha? en naturlig plats i forskningen.

Studien belyser även kvaliteten i gastronomisk forskning över tid. Vårt resultat visar att kvaliteten har ökat de senaste publikationsåren, men pekar också på områden som kan utvecklas ytterligare. Ett par exempel:

  • Kommunikation om gastronomisk forskning kan bli mer sökbar. Det finns utrymme för att systematisera sökord och nyckelbegrepp så de enklare kan hittas av forskare och företrädare från näringslivet.
  • Få institutioner bedriver gastronomisk forskning enligt den definition som vi har utgått ifrån i studien. Det tyder på att det finns potential att utveckla mer gastronomisk forskning, både i mängd och kvalitet, i synnerhet med tanke på den stora påverkan som matkonsumtion och måltider har på viktiga samhällsutmaningar.
  • Studien visar också att gastronomisk forskning har förmågan att länka ihop flera delar av livsmedelskedjan med hållbarhet som mål.

Vad kan ditt arbete betyda för medborgarna?

Den kan bidra till måltider som är tilltalande, känns roliga och är hållbara för fler på marknaden. Måltidernas sammansättning och produktion bygger nämligen på den kunskap som utvecklas i samspelet mellan kulinarisk professionalitet och gastronomisk forskning.

Hur ska resultatet komma samhället till nytta?

Vi planerar att publicera en vetenskaplig artikel, men den första tidskriften som vi frågade visade inget intresse för den typen av publikation. Så vi tar ett omtag på det.

Vilken är nästa forskningsfråga att besvara?

  • Hur kan vi visa betydelsen av gastronomisk forskning där det gastronomiska hantverket är centralt?
  • Hur kan vi forma projekt som i samverkan med olika? aktörer bidrar till gastronomins framtida utveckling?

Vilka kunskapsluckor har du identifierat?

Det behövs mer forskning som integrerar flera discipliner, där måltid och praktiskt gastronomiskt hantverk är naturliga och centrala delar som anses kunna bidra till resultatet.

Uppdaterad:22 december 2020