Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – primärproduktionen

Vad finns det för forskning om hållbarhet i den primära produktionen av livsmedel från svenska djur? Det har Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt. Kartläggningen visar att forskningen ofta fokuserar på den miljömässiga och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, vilket gör att den sociala dimensionen glöms bort. Det behövs mer forskning som tar hänsyn till alla tre hållbarhetsdimensionerna för att kunna optimera hållbarheten inom svensk animalieproduktion.

Projektledare är Stefan Gunnarsson, SLU:

Berätta om de viktigaste resultaten från syntesen!

Vi har kartlagt forskningslitteratur som handlar om hållbar utveckling i den primära animalieproduktionen i Sverige. Vår initiala litteratursökning resulterade i totalt 2 637 träffar. Vi rensade bort artiklar som var dubbletter, var irrelevanta, var från fel geografiskt område, inte handlade om primärproduktionen eller inte var referee-granskade. Då återstod 177 artiklar, som vi analyserade grundligt. Vi hämtade även kunskap från workshoppar inom ämnet.

Genom vårt systematiska tillvägagångssätt kunde vi identifiera vilka områden av hållbarhet som har beforskats sedan tidigare, och vilka kunskapsluckor som finns. Det var till exempel ovanligt att alla tre dimensioner av hållbarhet (ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet) hade undersökts. Av artiklarna som uppfyllde våra kriterier var det bara en tredjedel som tog upp alla tre hållbarhetsdimensionerna. Rapporter som enbart tog upp en eller två dimensioner var vanligare. De handlade då främst om ekonomisk eller miljömässig hållbarhet, eller om båda dessa dimensioner.

Vidare såg vi att hållbarhet definierades och mättes på olika sätt i olika studier, vilket gjorde det svårt att jämföra forskningsarbetena. Det bör även noteras att olika aspekter av hållbarhet kan samverka och interagera på ett svåröverskådligt sätt, och få studier har hanterat eller diskuterat detta problem. Framtida forskning behöver därför undersöka hur olika hållbarhetsdimensioner bör mätas och jämföras mot varandra, för att optimera den totala hållbarheten inom produktionen av livsmedel från djur.

Vi upptäckte också att de synpunkter som kom fram i workshopparna kan delas upp i hållbarhetsmål på kort sikt och lång sikt. För att kunna hantera de olika målen behöver beslutsfattare prioritera aktiviteter och resurser utifrån ett större samhälleligt sammanhang, som tar hänsyn till de olika dimensionerna av hållbarhet.

Vad kan ditt arbete betyda för medborgarna?

Resultaten utgör viktig kunskap för beslutsfattare på myndigheter och företag inom lantbruksbranschen. De kan använda resultaten för att fatta beslut som tar hänsyn till alla tre hållbarhetsdimensionerna, och därmed skapa en mer hållbar animalieproduktion. Det gör i sin tur att konsumenter får ett bättre utbud av livsmedel från djur som har producerats på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hur ska resultatet komma samhället till nytta?

Vi har hittills genomfört tre workshoppar: två som riktades mot forskare och en som riktades mot nyckelpersoner i näringslivet. Deltagarna förde djuplodande diskussioner om vad som utgör utmaningar för hållbar utveckling på kort och lång sikt. Förhoppningsvis kan det leda till lärdomar som kan användas i deltagarnas framtida arbete.

Vidare planerar vi att hålla ytterligare en workshop i oktober för både forskare och nyckelpersoner i näringslivet. Syftet är dels att förmedla resultaten mer i detalj, dels att tillsammans med deltagarna diskutera

  • hur vi går vidare med nästa steg
  • vilka initiativ som bör tas
  • vem eller vilka som tar ansvar för att genomföra initiativen.

Vilken är nästa forskningsfråga att besvara?

  • Hur kan varje dimension av hållbar utveckling fångas upp på ett relevant sätt? Vilka motsättningar eller synergier finns mellan de olika dimensionerna av hållbar utveckling?
  • Går det att minska antalet mätvärden som används i varje dimension, för att göra analyserna mer överskådliga?
  • Hur kan hållbarhetsbedömningar utformas för att ta hänsyn till näringsämnenas sammansättning i livsmedel?

Vilka kunskapsluckor har du identifierat?

  • Vilken relation har de olika dimensionerna av hållbar utveckling till varandra, och hur kan dessa motverka eller förstärka varandra? Det är svårt att maximera miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom samma produktionssystem. Därför måste olika hållbarhetsaspekter vägas mot varandra för att optimera den totala hållbarheten inom en gård, en produktionskedja eller en bredare samhällskontext.
  • Det finns en del aspekter inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling som inte tas upp i litteraturen. Dessa aspekter kan vara viktiga och kan påverka på olika sätt.
  • Av de studier som vi har undersökt är det få som tar upp hur olika dimensioner av hållbarhet är kopplade till varandra, eller hur man ska väga dem mot varandra. Detta är ett viktigt område för framtida forskning.

Uppdaterad:22 december 2020