Research funding opportunity for ocean research

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Lösningar som främjar hållbart nyttjande av världens hav samt för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med deltagare från flera olika länder.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska deltagare i ett forskningssprojekt kan sammanlagt söka 3-4 miljoner kronor över tre år.

Given decision: 2019-09-27 16:00

The Belmont Forum, in collaboration with Future Earth and the Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans), hereby launches a call aiming at bringing together researchers and other expertise across the globe to innovate solutions to accelerate sustainable use of oceans and minimize the effects from global change.

Totalt bidrar 16 finansiärer från 14 länder i denna utlysning med medel och in-kind bidrag motsvarande ungefär 16 miljoner euro.

 • Australien
 • Brasilien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Island
 • Indien
 • Japan
 • Norge
 • Filippinerna
 • Ryssland
 • Saudiarabien
 • Sydafrika
 • Sverige
 • USA

Genom SIDA kan även forskare från följande länder delta: Somalia, Kenya, Tanzania, Moçambique, Comorerna och Madagaskar.

Detta ämne fokuserar kring påverkan på miljö, samhälle, kultur och ekonomi från utvinning av olika resurser (t.ex. fiske, akvakultur, muddring, gruvdrift av sand och mineraler) såväl som annat nyttjande av haven (t.ex. turism, fartygstrafik).

Forskningen ska inrikta sig på påverkan av sådana ekonomiska aktiviteter på ekosystemen, på samhället inklusive hälsofrågor, kultur och ekonomi, liksom på de sociala systemens kapacitet att hantera denna påverkan.

Vår kapacitet att använda haven på ett hållbart sätt påverkas av vår förståelse för förändringar i haven på olika skalor, samt de synergistiska och additiva effekter som kan uppstå av olika förändringar. Forskningen inom detta ämne bör inkludera frågeställningar kring interaktioner mellan olika påverkansfaktorer, såsom klimatförändringar, försurning, föroreningar och syrebrist, biologiska processer såsom förändringar i artutbredning och biodiversitet samt fysikaliska processer såsom förändringar i havsströmmar, temperatur och havsnivå.

Dessa utmaningar är naturligtvis mycket komplexa och kräver därför verkligt transdisciplinära ansatser med forskare från

 • samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi
 • naturvetenskap/ teknologi
 • företrädare för samhället och dess organisationer

Projekten ska redan i planeringsstadiet integrera användare och intressenter genom så kallad co-design, co-development och co-implementation.

Ett viktigt kriterium är att varje konsortium ska ha stöd från minst tre deltagande finansiärer, från tre olika länder och med relevant global geografisk spridning. Konsortiepartners som inte är berättigade till stöd från de deltagande finansiärerna kan delta i projektet på egen bekostnad.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt med en varaktighet på 3–4 år. Ansökningsprocessen omfattar två steg, som inleds med en obligatorisk registrering och beskrivning av projektet (föransökan), varefter utvalda projekt bjuds in att inlämna en fullständig ansökan.

Ansökan

Detaljer om utlysningen och ansökningsprocessen är beskrivna på Belmont Forums ansökningsportal External link. och på Belmont Forums webbplats External link.. Sista datum för föransökningar är den 31 januari 2019 och för steg 2 gäller 1 augusti 2019.

Träningsmoduler för ansöknings-processen finns att se på Belmont Forums YouTube-kanal External link.. Innan ni påbörjar ansökan rekommenderas ni att kontakta de finansiärer ni avser att söka medel från, kontaktpersoner finns i respektive annex i utlysningsdokumenten.

Contact Person

Updated:5 November 2020
Page manager: Magnus Tannerfeldt