Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Nytänkande forskningsprojekt där du fritt formulerar en frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Disputerade forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut.

Huvudsökande ska ha en karriärålder på minst fyra år.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka minst 5 miljoner kronor och max 6 miljoner kronor. Projektet ska löpa under fyra år (48 månader).

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-09-04 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-10-16 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar. Större ändringar hittar du under rubriken uppdateringar.

I september 2024 öppnar Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen stödjer nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden.

För att lösa komplexa samhällsutmaningar behöver forskare arbeta med utmanande forskningsfrågor, nya metoder och på andra sätt ta relevanta risker i forskningen. Det övergripande målet med Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt, är att stödja nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden.

Utlysningens långsiktiga syfte är att främja en tydlig förflyttning av kunskapsläget som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom områden av stor relevans för hållbar utveckling. Utlysningen ska bidra till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad med en mångfald av discipliner och perspektiv. Utlysningen ska även främja internationellt framstående forskare och forskningsmiljöer.

I utlysningen välkomnas både grundläggande forskning och utmaningsdriven forskning inom alla discipliner eller kombinationer av discipliner.

Den forskning som Formas finansierar ska bidra till minst ett av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande, eller deras skärningspunkter. Dessa områden beskrivs vidare under tre separata rubriker nedan, men ska inte betraktas som separata områden.

I din ansökan kommer du att behöva beskriva på vilket sätt ditt projekt bidrar till Formas ansvarsområden. Forskningsprojekt som, baserat på denna beskrivning, bedöms ligga utanför Formas ämnesområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. För att ett projekt ska bedömas ligga innanför Formas ansvarsområden krävs att det tydligt bidrar till dessa. I bedömningen av huruvida ett projekt ligger inom Formas ansvarsområden eller inte, är projektets mål, forskningsfrågor och planerade resultat centrala.

Miljö

Ansvarsområdet miljö handlar om samspelet mellan människa och miljö och främjandet av hållbara samhällen och livskraftiga ekosystem. Här ingår frågor som gäller klimat, miljö, hav och vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, resurseffektivitet och en kemikaliesäker framtid. Till området hör även frågor om jordsystemet och processer i mark, luft eller vatten. I klimat ingår exempelvis klimatsystemet och dess förändringar, åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter och/eller anpassningsåtgärder. Till miljöområdet hör också frågor om mer miljövänliga och socio-ekonomiskt hållbara sätt att nyttja befintliga resurser på liksom hållbara produkter, processer, material och konsumtionsmönster. Miljöområdet inkluderar även frågor om hur människan förhåller sig till naturen och dess värden, samt hur dessa ändras över tid. I området ingår också frågor kring samhällets förmåga att värdera och hantera exempelvis miljöföroreningar, klimatrisker och miljöförändringar.

Areella näringar

Ansvarsområdet areella näringar handlar om skog, jordbruk, mark, livsmedel samt djurhälsa och djurvälfärd ur en mångfald av perspektiv. Här ingår frågor om skogens olika användningsområden och värden, och synergier och avvägningar dem emellan. Frågor om jordbruk och livsmedel innefattar hela livsmedelssystemet, med produktion, förädling, distribution, tillagning och konsumtion av livsmedel och hantering av restprodukter. Här ingår frågor om olika gruppers tillgång till säkra, näringsrika, hälsosamma och smakrika livsmedel. I djurhälsa och djurvälfärd ingår sport- och sällskapsdjur, försöksdjur, livsmedelsproducerande djur på land och i vatten, och deras hälsa och välbefinnande. Här ingår smittspridning mellan djur, samt mellan människor och djur. Området areella näringar innefattar också frågor om markanvändning, markhälsa och markfrågor kring utvinning av strategiska mineraler och råmaterial.

Samhällsbyggande

Ansvarsområdet samhällsbyggande handlar om samhällsplanering, gestaltning, design och byggande, samt om användning, förvaltning, återanvändning och rivning av byggnader, bostäder, platser, landskap och infrastrukturer. Det handlar också om relationer mellan platser, byggnader och samhällsfunktioner och hur de används, samt hur vi människor förflyttar oss. I samhällsbyggnad ingår både kultur- och naturmiljöer samt hur samhällen och den byggda miljön kan göras inkluderande, trygg och anpassad inför framtida utmaningar. Ansvarsområdet samhällsbyggande innefattar alla aspekter av hållbar utveckling med fokus på att tillgodose behovet av goda livsmiljöer för alla, nu och i framtiden. Det innefattar avvägningar mellan olika intressen och målkonflikter kring vilka värden som ska styra och hur ett bra samhälle för människa och miljö planeras, byggs och förvaltas.

Skärningspunkter och områdesövergripande frågor

Formas ansvarsområden ska inte betraktas som tre separata områden. Kunskapsbehov berör ofta komplexa frågor som befinner sig i skärningspunkterna mellan miljö, areella näringar och samhällsbyggande, eller som är områdesövergripande. Det kan handla om människors förhållningssätt till hållbarhetsutmaningar och hur dessa kommer till uttryck i vardagsliv, kulturyttringar, organisationer och politik – i dåtiden, nutiden och framtiden. Det kan också handla om frågor om normer, praktiker och värderingar på individuell-, grupp- eller systemnivå, eller frågor om styrmedel, regelverk och politiska beslut.

I denna utlysning kan du inte söka medel för projekt med primärt syfte att utveckla tekniska lösningar för utvinning, omvandling, överföring och/eller lagring av energi, samt för infångning och lagring av koldioxid, CCS, eller infångning och användning av koldioxid, CCU. I tekniska lösningar ingår även komponenter, material och styr- och reglersystem för sådana lösningar. Här ingår även biobaserade och naturbaserade tekniska lösningar.

Du kan inte heller söka medel för utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt kan exempelvis syfta till att utveckla nya varor, tjänster, processer, system och metoder eller förbättra sådana som redan finns. Utvecklingsprojekt bidrar inte till att utveckla ny vetenskaplig kunskap, eller gör så i begränsad omfattning.

Ytterligare avgränsningar kan tillkomma.

Utlysningen för forskningsprojekt vänder sig till disputerade forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Forskare som är verksamma och anställda vid företag eller andra organisationer kan inte bjudas in som medsökande (medverkande) i denna utlysning.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut. Organisationen ska dessutom vara allmänt godkänd medelsförvaltare Länk till annan webbplats. hos Formas när ansökan skickas in.

Huvudsökande ska ha en karriärålder på minst fyra år. Karriärålder definieras här som den tid som har passerat från det att en person har fått sin doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger. För att ha en karriärålder på minst fyra år i denna utlysning behöver huvudsökande ha fått sin doktorsexamen utfärdad senast den 16 oktober 2020.

Eventuella medsökande (medverkande) ska ha fått sin doktorsexamen utfärdad senast vid utlysningens stängning. Doktorsexamen kan vara utfärdad i Sverige eller i ett annat land.

Annan personal som är med i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen, men kan inte stå som medsökande (medverkande).

Du kan söka medel för projektrelaterade löner till forskare, doktorander och annan personal. Medel beviljas för årliga löneökningar.

Du kan också söka medel för projektrelaterade driftkostnader, avskrivningskostnader för utrustning, och lokalkostnader. Driftskostnader kan handla om förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, eller publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar öppen tillgång (open access). Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 500 000 kronor tillsammans.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Eventuella delar i projektet som bedrivs utanför Sverige, ska vara väl motiverade och får endast utgöra en begränsad del av projektet. Sådana aktiviteter får endast bedrivas hos lärosäten och forskningsinstitut. Medelsförvaltaren är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Bidragsstorleken är minst 5 miljoner kronor och maximalt 6 miljoner kronor.

Projektperioden är fyra år (48 månader). Det går inte att söka medel för kortare eller längre perioder

En person får bara vara huvudsökande för en ansökan till den nya utlysningen för forskningsprojekt.

Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden. Med samma ansökan avses ansökningar med snarlikt innehåll.

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i denna utlysning om du är projektledare för ett pågående projekt som är beviljat i någon av Formas öppna utlysningar, och som har en bidragsperiod som pågår under 2025.

Formas öppna utlysningar innefattar Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, Årliga öppna utlysningen (både Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären), Karriärstöd för forskare tidigt i karriären, samt den nya utlysningen för forskningsprojekt.

Det är tillåtet att söka medel i utlysningen om projektets dispositionstid pågår under 2025, det vill säga utbetalningsperioden är passerad men tiden för att disponera medlen fortfarande pågår. Det är också tillåtet att söka medel i utlysningen om du är projektledare för eller medverkar i ett pågående projekt beviljat i någon av Formas övriga utlysningar. Formas kan dock inte finansiera en forskare med mer än 100 procent av en heltid.

Uppdateringar

Här hittar du en sammanställning av större uppdateringar av den preliminära utlysningstexten. Denna lista tas bort i samband med att utlysningen öppnar för ansökningar.

2024-02-05

  • Information om maximal budget och projektlängd har lagts till utlysningstexten i rutan ”Hur mycket kan du söka?”.

2024-03-25

  • Ett avsnitt om inriktning har lagts till.
  • Ett avsnitt om avgränsningar har lagts till.
  • Ett krav på att huvudsökande ska ha en karriär på minst fyra år har lagts till.
  • Pågående projektbidrag som går att kombinera med att söka medel i den nya utlysningen har reviderats. Nu är det enbart pågående projektbidrag från öppna utlysningar som inte går att kombinera med att söka medel.

2024-06-05

  • Ett krav på lägst tillåtna projektbudget har lagts till.
  • Projektlängden har fastslagits till fyra år (48 månader).
  • Beskrivningen av avgränsningar har förtydligats. Inga nya avgränsningar har lagts till.

Årliga öppna utlysningen

Årliga öppna utlysningen har länge varit Formas största utlysning. Inför 2024 utvecklar vi Formas öppna utlysningar för att säkerställa att de ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför. Konkret innebär detta att den årliga öppna utlysningen blir två separata utlysningar: en utlysning för forskare tidigt i karriären Länk till annan webbplats. och Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt.

 

Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt öppnar för ansökningar under hösten 2024. Formas arbetar nu med att färdigställa den nya utlysningen. Detta arbete görs i dialog med Formas forskarråd. Under hösten 2023 bjöd vi även in forskarsamhället att bidra till utvecklingsarbetet genom en enkät.

En utlysning under utveckling – håll dig uppdaterad

Vi kommer att publicera mer information om den nya utlysningen på denna sida i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider. Vi kommer även att bjuda in till digitala informationstillfällen i samband med att utlysningen öppnar. Följ gärna vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:5 juni 2024
Sidansvarig: Josefin Wangel