Vanliga frågor och svar om utlysningen

Här hittar du vanliga frågor och svar om utlysningen Ny utlysning för forskningsprojekt (tidigare årliga öppna)

Formas årliga öppna utlysning

Årliga öppna utlysningen delas upp i två separata utlysningar: utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären och en utlysning för forskningsprojekt.

Årliga öppna utlysningen utvecklas för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till att lösa de stora utmaningar Sverige och världen står inför.

Tidsplan för utlysningen

Den nya utlysningen för forskningsprojekt öppnar under hösten 2024, omkring den 1 september.

Den nya utlysningen är öppen i sex veckor och stänger omkring den 15 oktober 2024.

Den slutgiltiga utlysningstexten publiceras i samband med att utlysningen öppnar. Vi kommer att publicera mer information om den nya utlysningen i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider.

Beslutsdatum för den nya utlysningen är inte bestämt än, men planeras ligga i juni 2025.

Datum för projektstart är inte bestämt än, men planeras ligga i september 2025.

Krav på dig som söker

Utlysningen riktar sig till disputerade forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Medelsförvaltare ska vara ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.

Huvudsökande måste ha en karriärålder på minst 4 år. Karriärålder definieras här som den tid som har passerat från det att en person har fått sin doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger.

Du behöver inte vara anställd hos din medelsförvaltare/hemorganisation vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

Vad kan jag söka för och hur mycket kan jag söka

Du kan söka för forskningsprojekt där du fritt formulerar en frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas ansvarsområden ska inte betraktas som tre separata områden. Kunskapsbehov berör ofta komplexa frågor som befinner sig i skärningspunkterna mellan eller skär genom ansvarsområdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I din ansökan kommer du att behöva motivera på vilket sätt ditt projekt ligger inom Formas ansvarsområden. Forskningsprojekt som, baserat på motiveringen, bedöms ligga utanför Formas ansvarsområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. För att ett projekt ska bedömas ligga innanför Formas ansvarsområden krävs att det tydligt ligger områdena miljö, areella näringar och/eller samhällsbyggnad, eller inom skärningspunkter mellan dessa områden. I bedömningen är projektets mål och forskningsfrågor centrala.

I denna utlysning kan du inte söka medel för projekt med primärt syfte att utveckla tekniska lösningar för utvinning, omvandling, överföring och/eller lagring av energi, samt för infångning och lagring av koldioxid, CCS, eller infångning och användning av koldioxid, CCU. I tekniska lösningar ingår även komponenter, material och styr- och reglersystem för sådana lösningar.

Du kan inte heller söka medel för utvecklingsprojekt. Utveckling definieras som att använda forskningsresultat och vetenskaplig kunskap för att ta fram nya varor, tjänster, processer, system och metoder eller förbättra sådana som redan finns.

Ytterligare avgränsningar kan tillkomma.

Detta bestäms av Formas instruktion (förordning 2009:1024). Där står att Formas ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Du kan söka max 1,5 miljoner kronor per år, i max fyra år (48 månader). Den totala budgeten kan därmed uppgå till som mest 6 miljoner kronor.

Projekten kan vara max fyra år (48 månader) långa.

Nej, det krävs ingen medfinansiering i denna utlysning.

Begränsningar – andra projektbidrag

Du kan vara huvudsökande i båda dessa utlysningar 2024, förutsatt att du uppfyller villkoren för vem som kan söka.

Om du står som huvudsökande för ett projekt som beviljas finansiering i Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024 och har skickat in en ansökan som huvudsökande till den nya utlysningen för forskningsprojekt behöver du dra tillbaka en av dessa ansökningar.

Du kan bara vara huvudsökande för en ansökan till den nya utlysningen för forskningsprojekt. För medsökande (medverkande forskare) finns inga begränsningar. Om du står som huvudsökande för fler än en slutregistrerad ansökan kommer samtliga ansökningar att avslås.

Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden. Samtliga slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i denna utlysning om du är projektledare för ett pågående projekt som är beviljat i någon av Formas öppna utlysningar, och som har en bidragsperiod som inkluderar 2025.

Formas öppna utlysningar innefattar Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, Årliga öppna utlysningen (både Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären) samt Karriärstöd för forskare tidigt i karriären.

Ett projekt räknas som pågående under de år medel betalas ut från Formas. I Formas beslut framgår under vilka kalenderår som projektmedel kommer att betalas ut samt hur länge medlen får disponeras. Det är tillåtet att söka medel i utlysningen om projektets bidragsperiod, det vill säga utbetalningsperiod, har passerats men dispositionstiden fortfarande löper under 2025.

Ansökningar där projektledare har ett pågående projekt från någon av Formas öppna utlysningar och en bidragsperiod som inkluderar 2025 kommer att avslås.

Det är tillåtet att söka medel i utlysningen om du är projektledare för eller medverkar i ett pågående projekt beviljat i någon av Formas övriga utlysningar. Formas kan dock inte finansiera en forskare med mer än 100 procent av en heltid.

Begränsningen gäller inte omvänt. Du kan som huvudsökande (projektledare) för ett pågående projekt med medel från Formas öppna utlysningar, söka och bli beviljad medel i Formas andra utlysningar.

Du kan dock endast ha ett pågående projektbidrag som huvudsökande (projektledare) i någon av Formas årliga öppna utlysningar med bidragsform forskningsprojekt, forskare tidigt i karriären eller mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Även den nya utlysningen kommer att innefattas av denna begränsning.

Weave

Ja, den nya utlysningen kommer att vara ansluten till Weave.

Nej, du kan bara vara huvudsökande i en ansökan till den nya utlysningen. Det gäller oavsett du söker för ett Weave-projekt eller inte.

Bedömning och beviljandegrad

I den årliga öppna utlysningen sorterades ansökningarna i tio tematiska beredningsgrupper. I den nya utlysningen kommer vi att skapa beredningsgrupper induktivt, även kallat bottom-up, baserat på de ansökningar som kommer in.

Det finns flera skäl till att vi ändrar på beredningsgrupperna. Ett skäl är att skapa bättre förutsättningar för att bedöma projekt som befinner sig i skärningspunkten mellan olika kunskapsfält och sakfrågor. Ett annat skäl är att de tidigare beredningsgrupperna inte på ett tillfredställande sätt representerade bredden av forskning inom Formas ansvarsområden. Ett tredje skäl är att undvika strukturer som kan verka både styrande och begränsande av forskningen. Genom att skapa beredningsgrupper induktivt kan dessa bättre anpassas till forskningsfronten.

Varje beredningsgrupp består av aktiva forskare samt användare av forskningsresultat. Varje ansökan läses och bedöms av minst tre granskare.

I varje beredningsgrupp kommer det att finnas bred kompetens som täcker in Formas alla ansvarsområden, discipliner samt kombinationer av discipliner i form av mång- och tvärvetenskap.

De ansökningar som kommer in till Formas öppna utlysningar uppvisar ofta en slående mångfald vad gäller sakfrågor, studieobjekt, teori och metod. För att beredningsgruppen ska kunna matcha denna mångfald behöver vi använda oss av granskare som i första hand är experter på ett område, snarare än på ett visst studieobjekt, teori eller metod. Du bör därför skriva din ansökan så att någon som har generalistkompetens inom ditt område förstår vad du vill göra och varför.

Bedömningskriterierna är fortfarande under utveckling.

Givet att den nya utlysningen medger större och längre projekt, kan beviljandegraden förväntas bli betydligt lägre än i årliga öppna utlysningen. Detta trots att Formas har skjutit till ytterligare medel. Om den nya utlysningen får samma antal ansökningar som bidragsformen Forskningsprojekt i den Årliga öppna utlysningen 2023, kommer beviljandegraden landa på cirka 8 procent. Mycket pekar dock på att antalet ansökningar kommer att bli högre än så, med ännu lägre beviljandegrader som följd.

Övrigt

Vi har inget förbud mot att du använder generativ AI när du utvecklar eller skriver din ansökan. Du behöver inte heller uppge huruvida du har använt dig av generativ AI.

Däremot behöver du vara vaksam. Generativ AI kan plagiera både sig själv och andra texter utan att uppge källan. Generativ AI kan också ”hallucinera”, det vill säga hitta på fakta som inte stämmer och referenser som inte finns. AI tenderar också att reproducera olika former av bias, exempelvis gällande kön och genus.

Det är du som sökande som ansvarar för att allt innehåll i ansökan är korrekt.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 april 2024
Sidansvarig: Josefin Wangel