Nyttiggörande av forskningsresultat för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som kommunicerar och populariserar forskningsresultat ut till nationella behovsägare i livsmedelssystemet.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag (ej enskilda firmor) samt andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till ett år. Maximal finansiering för ett projekt är 600 000 kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-02-15 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-03-30 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Utlysningens syfte

Utlysningen syftar till att finansiera projekt som kan kommunicera kunskap och forskningsresultat till behovsägare i svenska livsmedelssystemet samt att förstärka kopplingen mellan Formas och andra nationella och internationella finansiärers satsningar och det omgivande samhällets behov av lättillgänglig och vetenskaplig belagd kunskap inom livsmedelsområdet. Detta är i linje med att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. I denna utlysning kommer även företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna som medelsförvaltare vara välkomna att ansöka. Observera att då gäller regler för statligt stöd.

Formas utlyser medel för ett år om maximalt 600 000 kronor per projekt.

Inriktning

  • Fokus för nyttiggörandeprojektet ska ligga inom ett eller flera delar inom livsmedelssystemet (primärled, förädling, konsumentled)
  • Projektets resultat ska vara öppet och användarvänligt för en bred målgrupp av slutanvändare
  • Resultaten som ska kommuniceras måste inte vara dagsfärska utan kan även vara av äldre karaktär. Det är målgruppens behov som styr.
  • Resultaten behöver inte vara genererade i Formas finansierade projekt. Resultat från projekt finansierade av andra nationella och/eller internationella finansiärer är också relevanta.
  • Projekten ska vara flerpartsprojekt med minst en forskningsutförare samt en behovsägare för att främja nyttiggörande. Projektgruppen ska också ha en kommunikationskunnig deltagare.

Ansökan och utlysningstext

Utlysningstexten publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningen

Uppdaterad:2 januari 2023