I magen och inte i soptunnan – att minska matsvinn i förädlings- och konsumtionsled för en hållbar livsmedelsförsörjning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt med syfte att utveckla åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument samt nya teknik, metoder eller styrmedel för att effektivt ta tillvara på råvaror, rest- och biprodukter i förädlings- och konsumentled. Enbart matsvinn i förädlings- och konsumentled beaktas i denna utlysning, ej primär produktion.

VEM KAN SÖKA?

Företag, organisationer, forskare som har avlagt doktorsexamen samt är verksam vid företag (ej enskilda firmor), svenska lärosäten eller forskningsinstitut som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till tre år. Maximal finansiering för ett projekt är sex miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-03-15 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-05-16 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Utlysningens syfte

Främja projekt med syfte att utveckla åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument samt nya metoder/policys för att effektivt ta tillvara på råvaror, rest- och biprodukter i förädlings- och konsumentled. Utlysningen fokuserar enbart på produkter i förädlings- och konsumentled, ej i primär produktion.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. I denna utlysning kommer även företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna som medelsförvaltare vara välkomna att ansöka. Observera att då gäller regler för statligt stöd.

Endast flerpartsansökningar som inkluderar minst en forskningsutövare och minst en behovsägare (näringsliv, bransch-/ intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation) kan få finansiering.

Projekten kommer kunna pågå i upp till tre år och omfatta en total budget om maximalt 6 miljoner kronor per projekt.

Inriktning

  • Utlysningen fokuserar på den senare delen i livsmedelssystemet vilket innebär förädlingsled och konsumtion. Inom konsumtionsled omfattas såväl privathushåll som restauranger och storkök. Frågor kring cirkularitet och sidoflöde i primärproduktionen ligger utanför utlysningens inriktning.
  • Projekt som fokuserar på praktiskt handhavande inom förädlingsled och konsumentled för att minska matsvinnet men även styrmedel, policys och regelverk välkomnas.
  • Beteendeförändringar och attityder kopplade till matsvinn.
  • Fokus ska ligga på lösningar och innovationer som kan bidra till ett minskat matsvinn.
  • Mätningar av matsvinn omfattas inte i utlysningen då det redan sker mycket arbete inom detta område.

Ansökan och utlysningstext

Utlysningstexten publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningen

Uppdaterad:28 december 2022