Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhälles-organisationer. Endast flerpartsansökningar med minst en akademisk part och en icke-akademisk part kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

2- eller 3-åriga projekt med en årlig budget på maximalt 2 miljoner kronor och en total budget på maximalt 6 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-11-03 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-02-07 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Sök för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Syftet med utlysningen är att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. 

Sverige står inför en rad utmaningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga även för samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov. Idag ser vi en utbredd bostadsbrist, ökad segregation och fördjupade klyftor mellan stad och landsbygd. Höga bostadspriser och hyror samt minskande andel hyresrätter gör det svårt för flera samhällsgrupper att säkra en trygg boendesituation och att anpassa sitt boende utifrån livssituation. Utmaningarna ser olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig; glesbygdsområden, mindre städer respektive större städer tampas med delvis olika svårigheter.

Den här utlysningen syftar till att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. I utlysningen finansieras forsknings- och innovationsprojekt som på ett konkret sätt undersöker och föreslår hur, exempelvis, planering, finansiering, regelverk, samverkan, byggande, renovering, utformning och användning av bostäder kan främja en socialt hållbar och prisrimlig bostadsförsörjning för alla.

Endast flerpartsansökningar, med minst en akademisk part och minst en icke-akademisk part kan få finansiering. Med akademisk part avses universitet, högskolor, vissa forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag. Med icke-akademisk part avses övrig offentlig sektor, näringsliv och civilsamhällesorganisationer. Enskild firma kan inte ingå som part.

Finansiering kan sökas för projekt på 2 eller 3 år (24 eller 36 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 6 miljoner kronor. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd där krav och nivå på medfinansiering framgår.

Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Formas har avsatt 50 miljoner kronor för utlysningen för åren 2023 till 2025.

Kontaktinformation

Jon Loit

Forskningssekreterare

jon.loit@formas.se

Uppdaterad:8 juni 2022