European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Internationella forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för en mer effektiv och integrerad förvaltning av biologisk mångfald och skydd av ekosystem.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.


HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 Euro per projekt kan sökas för det svenska deltagandet, eller högst 500 000 Euro per projekt om det inkluderar en projektkoordinator från Sverige. Observera att ovanstående summa gäller oavsett antal partners från Sverige inom ett projekt. Projektlängden är tre år, med start 1 december 2022.

Öppen: Ansöknings datum passerat Sök senast: 2022-04-28 14:00

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet (European Biodiversity Partnership under Horizon Europe Länk till annan webbplats.) lanserar sin första gemensamma internationella utlysningför stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav.

Den officiella lanseringen av utlysningen var den 1 oktober 2021. Utlysningen tillämpar en två-stegs ansökningsprocess, och slutdatumet för föransökningar var den 30 november 2021. Föransökningarna har granskats och resultaten av granskningsprocessen meddelades av sekretariatet för Biodiversa-plus den 21 februari 2022.

 

Totalt 109 föransökningar har inbjudits att lämna in fullskaliga ansökningar. Slutdatumet för inlämnandet av fullskaliga ansökningar på Biodiversa-plus elektroniska plattform EPSS är den 14 april 2022 kl 15:00 CEST.

 

Formas elektroniska plattform Prisma öppnas den 31 mars 2022 för registrering av ansökningar med svenskt deltagande till Biodiversa-plus utlysningen. Prisma stängs för fullskaliga ansökningar den 28 april 2022, kl 14:00 CEST.

Denna utlysning syftar till att finansiera omkring 30 internationella forskningsprojekt under en treårsperiod. I Sverige deltar Formas med upp till 2 750 000 euro för denna utlysning.

Denna utlysning kommer att omfatta följande tre icke-exklusiva temaområden:

  1. Kunskap för att identifiera prioriterade områden för skydd, för att etablera effektiva och resilienta ekologiska nätverk, för att främja bevarandet av arter, och för att bevara den genetiska mångfalden,
  2. Flerfaldiga fördelar och kostnader för bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem; synergier och avvägningar,
  3. Effektiv förvaltning och rättvis samhällsstyrning för att åstadkomma kraftfulla naturvårdslösningar.

Utlysningen uppmuntrar till projekt som kombinerar aspekter från flera av de tre teman. Denna utlysning fokuserar på skydd av biologisk mångfald i naturen och omfattar inte till exempel konkreta restaureringsåtgärder för bevarande av livsmiljöer och arter, eller ex-situ bevarandeåtgärder i uppbyggda artificiella miljöer.

Utlysningen omfattar alla livsmiljöer, såväl land som sötvatten och hav. Den omfattar även forskning på bevarandet av biologisk mångfald i EU:s yttersta randområden (Outermost Regions) och territorier associerade med Europeiska unionen (Overseas Countries and Territories).

Forskningsgrupperna inbjuds att bilda internationella forskningskonsortier med deltagande från behöriga samarbetspartners från minst tre länder som deltar i utlysningen (varav minst två från EU:s medlemsstater eller stater som är associerade med Europeiska unionen (EU Associated Countries).

Ansökningarna skall skrivas helt och hållet på engelska.

Ansökan

Utlysningen tillämpar en två-stegs ansökningsprocess, där föransökningar genomgår en första granskning och utvalda projekt inbjuds att lämna in fullskaliga ansökningar. Ansökningar lämnas in via Biodiversas digitala system EPSS (Electronic Proposal Submission System).

BiodivERsA: OPEN CALL Länk till annan webbplats..

  • Öppningsdatum: 2021-10-01
  • Sista ansökningsdatum för föransökningar: 2021-11-30 kl 15:00 CET
  • Sista ansökningsdatum för fullskaliga ansökningar på Biodiversa-plus elektroniska plattform EPSS: 2022-04-14 kl 15:00
  • Formas elektroniska plattform Prisma Länk till annan webbplats. öppnas den 31 mars 2022 för registrering av ansökningar med svenskt deltagande till Biodiversa-plus utlysningen. Prisma stängs för fullskaliga ansökningar den 28 april 2022, kl 14:00 CEST.

Kontakt på Formas

Uppdaterad:29 september 2022
Sidansvarig: Cathy Hill