Landsbygder och regional utveckling

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för landsbygder och regional utveckling.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till fyra år. Maximal finansiering för ett fyraårigt projekt är 8 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-03-30 00:00
Sista ansökningsdatum: 2021-05-04 14:00

Det behövs mer kunskap om förutsättningarna för att människor ska kunna bo, leva, verka och arbeta på ett hållbart sätt i hela landet. En forskningsbaserad kunskapsutveckling kan stärka och tydliggöra regionernas och landsbygdernas förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. I förlängningen leder sådan kunskapsutveckling till stärkta möjligheter för att främja näringslivsutveckling, och sysselsättning, men också till ökad kunskap om jämställdhet och andra sociala perspektiv kopplat till landsbygdsutveckling och regional utveckling.

Syftet med denna utlysning är att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska landsbygden och regionerna. Projekt kan exempelvis inriktas mot hur den regionala planeringen kan medverka till förbättrade livsmöjligheter och förutsättningar på landsbygden och hur ökad hållbarhet och konkurrenskraft för livsmedelssektorn uppnås. Det finns inom området ett behov av samarbeten och samverkan mellan olika aktörer, inom och mellan akademi, bransch, företag och samhälle.

Den totala budgeten för utlysningen är 62 miljoner kronor. För ett projekt kan maximalt 8 miljoner kronor sökas för fyra år.

Utlysningen genomförs inom de nationella forskningsprogrammen för hållbart samhällsbyggande och livsmedel.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:3 mars 2021