Aquatic Pollutants

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Utlysningen är ett samarbete mellan Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR. Den syftar till att säkra tillgången på rent dricksvatten och rena vattenmiljöer. Forsknings-projekten ska behandla nya förorenade ämnen, patogener och/eller antimikrobiell resistens.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-02-17 00:00
Sista ansökningsdatum: 2020-04-16 23:59

Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR genomför utlysningen Aquatic pollutants för att stimulera till tvärvetenskaplig forskning och innovation om förekomsten av föroreningar, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska miljöer samt vilka risker de innebär för människor och miljö.

Projekten ska omfatta minst ett av följande teman:

  • Kartläggning – Halter av och spridningsvägar för nya förorenade ämnen, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska ekosystem.
  • Utvärdering - Riskbedömning för människors hälsa och miljö samt hantering av nya förorenande ämnen, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska ekosystem.
  • Åtgärder: Strategier för att minska nya förororenande ämnen, patogener och antimikrobiella resistenta bakterier i akvatiska ekosystem (inland och marina).

I utlysningen deltar följande 26 länder: Belgien, Brasilien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Moldavien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan och Turkiet.

Från Sverige deltar Formas och Vetenskapsrådet med totalt 3 miljoner Euro under åren 2021-2023. Totalt är budgeten på cirka 25 miljoner Euro och samfinansieras genom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Utlysningen Aquatic pollutants kommer preliminärt att öppnas i mitten av februari.

Pre-call announcment (pdf)

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2020