Systematisk forskningssammanställning om hur hävdens utformning påverkar den biologiska mångfalden i naturbetesmarker

Den 13 februari 2020 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av hur markerna sköts (hävdas).

Bakgrund

En stor andel av Sveriges hotade arter är beroende av betade, oplöjda och ogödslade marker, så kallade naturbetesmarker. Till följd av effektiviseringen inom jordbruket har dock denna marktyp minskat drastiskt under det senaste århundradet. De flesta lantbruk med naturbetesmarker är idag i behov av ekonomiskt stöd, t.ex. från Landsbygdsprogrammet.

En forskningssammanställning om hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av hur markerna sköts bör kunna ligga till grund för anpassning av skötselmetoderna för att skapa de bästa förutsättningarna för biologisk mångfald. Dessutom bör en sådan forskningssammanställning eventuellt kunna föranleda justeringar av regelverket för ekonomiskt stöd, så att det skapas bättre förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart lantbruksföretagande. 

Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk forskningssammanställning.

Syfte och frågeställning

Syftet med projektet är att sammanställa forskning om hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av hur markerna sköts. Exakt vilken eller vilka faktorer vi kommer att titta på är ännu oklart eftersom projektet ännu inte har sjösatts, men det kan t.ex. handla om vilken betydelse tilläggsutfodring, tidpunkt för betessläpp eller andel träd i naturbetesmarken har för den biologiska mångfalden.

Metod

Forskningen på området kommer att sammanställas genom en systematisk kartläggning eller systematisk översikt. Metodiken präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska forskningssammanställningar inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidencelänk till annan webbplats.

Projektgrupp

Sakkunniga

Kommer att rekryteras under våren 2020.

Från Formas

Ida Envall, projektledare

Charlotte Åberg, informationsspecialist

Henrik Scharin, miljöekonom

Skriv ut
Uppdaterad:21 februari 2020