Systematisk forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker

Den 20 september 2019 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker. Den systematiska forskningssammanställningen beräknas vara färdig hösten 2021.

Bakgrund

Våtmarker har många funktioner i landskapet, och på senare år har intresset ökat för den hydrologiska roll de kan spela för till exempel flödesutjämning och vattenhushållning. Både intressenter och forskare framhåller dock att kunskapen på området är otillräcklig. Det förekommer olika uppfattningar om hur betydelsefulla effekterna är, och vad gäller flödesdämpning också skilda uppfattningar om huruvida våtmarker har en dämpande eller förstärkande effekt på flödet.

En bättre förståelse för våtmarkers påverkan på hydrologin skulle kunna bidra till mer underbyggda beslut i fråga om vilka platser som ska prioriteras för anläggning eller restaurering, beroende på deras hydrologiska funktion. Vidare skulle en forskningssammanställning kunna vara användbar även för andra förvaltningsbeslut där kunskap om våtmarkers hydrologiska roll är viktig, som till exempel samhällsplanering, dricksvattenförsörjning och skogsbrandskydd.

Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk forskningssammanstälning.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna systematiska forskningssammanställning är att ta reda på hur restaurerade och anlagda våtmarker påverkar hydrologin, till exempel med avseende på flödesdämpning och grundvattenmagasinering. Både myndigheter och forskare betonar att kunskapsunderlaget är osäkert, och efterfrågar en vetenskapligt grundad forskningssammanställning i ämnet.

Metod

Forskningen på området kommer att sammanställas genom en systematisk kartläggning eller systematisk översikt. Metodiken präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska forskningssammanställningar inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidencelänk till annan webbplats.

Vi arbetar nu med att ta fram en genomförandeplan tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer). I genomförandeplanen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.

Vi kommer att genomföra omfattande sökningar efter vetenskapliga studier samt myndighets- och konsultrapporter. Varje funnen studie kommer att granskas tillsammans med sakkunniga forskare och studiernas egenskaper redovisas, bland annat var studien är genomförd och vad som har studerats.

Projektgrupp

Sakkunniga

Hjalmar Laudonlänk till annan webbplats, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Karin Tonderskilänk till annan webbplats, Linköpings universitet

Lars Rosénlänk till annan webbplats, Chalmers tekniska högskola

Josefin Thorslundlänk till annan webbplats, Stockholms universitet och Utrechts universitet

Från Formas

Arvid Bring, projektledare

Ida Envall, biträdande projektledare

Charlotte Åberg, informationsspecialist

Tidplan

Vår 2020

 •     Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 •     Möten med intressenter
 •     Färdigställa genomförandeplanen
 •     Genomföra litteratursökningar

Höst 2020

 •     Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 •     Relevansgranskning av sökresultat
 •     Kvalitetsgranskning av relevanta studier

Vår 2021

 •     Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 •     Analys, dataextraktion och syntes av inkluderade studier
 •     Möte med intressenter

Höst 2021

 •     Den systematiska forskningssammanställningen skrivs klart och skickas för extern granskning

Föresats

 •     Publicering av den färdiga rapporten i november 2021
Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2020