Systematisk översikt om vilken effekt myggbekämpning med Bti har på ekosystem

Den 27 juni 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk översikt om vilken effekt myggbekämpning med Bti har på ekosystem. Översikten beräknas vara färdig våren 2020.

Bakgrund

Extrema förekomster av översvämningsmygg är ett återkommande problem i delar av Sverige, framförallt i vissa områden runt nedre Dalälven. I Sverige består problem kopplade till mygg i huvudsak av att de är ett stort irritationsmoment för människor som bor och vistas i området. Myggförekomsterna kan bli så stora att de hindrar både människor och husdjur från att vistas utomhus.


För att bekämpa myggorna används det biologiska bekämpningsmedlet Bti. Bti är mycket verksamt mot mygg, knott och andra liknande insekter, men när dessa blir färre kan andra effekter på ekosystemet uppstå. Formas sammanställer nu kunskapen från tillgänglig forskning om sådana indirekta effekter på miljön.


Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk översikt.

Syfte och frågeställningar

Den övergripande frågeställningen för denna systematiska översikt är: Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem? Syftet med översikten är att få fram ett objektivt och vetenskapligt kunskapsunderlag inför tillståndsbeslut. För närvarande råder en viss osäkerhet kring de ekologiska riskerna med Bti-behandlingar hos tillståndsgivande myndigheter. Detta är särskilt problematiskt när Bti-behandlingar är aktuella i naturskyddsområden.

Metod

Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en fråga, utifrån vad forskningen sammantaget säger. Metodiken är strikt vetenskaplig och präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska översikter inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidence Länk till annan webbplats..


Vi har nu utarbetat en genomförandeplan för den systematiska översikten, tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer). Genomförandeplanen har granskats genom peer review och är publicerad i tidskriften Environmental Evidence Länk till annan webbplats.. Där redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.


Vi kommer att genomföra omfattande sökningar efter vetenskapliga studier och myndighets- och konsultrapporter. Varje funnen studie kommer att granskas tillsammans med sakkunniga forskare för att se om den är relevant för frågan och om dess resultat är tillförlitliga. Data från de studier som uppfyller relevans- och kvalitetskraven kommer att redovisas, analyseras och vägas samman. Utifrån denna sammanvägning kommer vi sedan att redovisa våra slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i frågan.

Projektgrupp

Sakkunniga:

Brendan McKie Länk till annan webbplats., Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Brigitte Poulin Länk till annan webbplats., forskningsinstitutet Tour du Valat, Frankrike.
Mirco Bundschuh Länk till annan webbplats., Universität Koblenz-Landau, Tyskland.
Richard Hopkins Länk till annan webbplats., University of Greenwich i London, Storbritannien.

Från Formas:

Magnus Land, projektledare.
Ida Envall, biträdande projektledare.
Charlotte Åberg, informationsspecialist

Tidsplan

Höst 2018

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Möte med intressenter

Vår 2019

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Färdigställa genomförandeplanen
 • Genomföra litteratursökningar
 • Relevansgranskning av sökresultat

Höst 2019

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Kvalitetsgranskning av relevanta studier
 • Analys, dataextraktion och syntes av inkluderade studier
 • Den systematiska översikten skrivs klart och skickas för extern granskning

Föresats

 • Publicering av den färdiga rapporten under 2021
Uppdaterad:9 april 2021