Systematisk översikt om markretention av fosfor från enskilda avlopp

I oktober 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk översikt om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Översikten beräknas vara färdig i slutet av 2020.

Bakgrund

Nära 700 000 svenska hushåll leder sitt avloppsvatten till enskilda avloppsanläggningar (enligt Statistiska centralbyråns statistik från 2018). De allra flesta av dessa avlopp är markbaserade, vilket innebär att de har sitt utsläpp till mark och inte direkt till ytvatten.


Enskilda avlopp som släpper ut fosfor i marken anses vara en av orsakerna till övergödning i våra sjöar och hav. Utsläppen kan dock renas naturligt genom så kallad markretention. Det innebär att näringsämnena hålls kvar i jord och växter. Delade meningar råder dock om hur effektiv markretentionen egentligen är och vad som gör att den kan skilja sig mellan olika platser.


Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk översikt.

Syfte och frågeställinng

Syftet med denna systematiska översikt är att ta reda på hur effektiv markretentionen av fosfor från enskilda avlopp är och vilka faktorer som påverkar den. Både myndigheter, branschaktörer och privatpersoner efterfrågar en vetenskapligt grundad kunskapssammanställning i ämnet.

Metod

Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en fråga, utifrån vad forskningen sammantaget säger. Metodiken är strikt vetenskaplig och präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska översikter inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidencelänk till annan webbplats.


Vi arbetar nu med att ta fram en genomförandeplan för den systematiska översikten, tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer). I genomförandeplanen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.


Vi kommer att genomföra omfattande sökningar efter vetenskapliga studier och myndighets- och konsultrapporter. Varje funnen studie kommer att granskas tillsammans med sakkunniga forskare för att se om den är relevant för frågan och om dess resultat är tillförlitliga. Data från de studier som uppfyller relevans- och kvalitetskraven kommer att redovisas, analyseras och vägas samman. Utifrån denna sammanvägning kommer vi sedan att redovisa våra slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i frågan.

 

Externa oberoende experter kommer att granska genomförandeplanen och kontrollera om alla viktiga aspekter av frågan har beaktats och om den systematiska översikten är planerad att utföras på ett korrekt sätt. När genomförandeplanen är granskad och godkänd kommer den att publiceras här, och arbetet med att färdigställa den systematiska översikten inledas.

 

När den systematiska översikten är klar kommer även den att granskas av externa oberoende experter och av intressenter innan den publiceras. Den systematiska översikten kommer att publiceras i tidskriften Environmental Evidence, men en svensk slutrapport kommer att skrivas och den kommer att publiceras här.

Projektgrupp

Sakkunniga

Jon Petter Gustafssonlänk till annan webbplats, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Lena Johansson Westholmlänk till annan webbplats, Mälardalens högskola
Fritjof Fagerlundlänk till annan webbplats, Uppsala universitet


Från Formas

Ida Envall, projektledare
Magnus Land, biträdande projektledare
Arvid Bring, analytiker
Charlotte Åberg, informationsspecialist

Tidsplan

Vår 2019

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Möte med intressenter
 • Färdigställa genomförandeplanen
 • Genomföra litteratursökningar
 • Påbörja relevansgranskning av sökresultat

Höst 2019

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Slutför relevansgranskning av sökresultat
 • Kvalitetsgranskning av relevanta studier

Vår 2020

 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Analys, dataextraktion och syntes av inkluderade studier

Höst 2020

 • Den systematiska översikten skrivs klart och skickas för extern granskning

Föresats

 • Publicering av den färdiga rapporten i slutet av 2020
Skriv ut
Sidansvarig: Ida Envall
Uppdaterad:18 september 2019