Så gör vi miljöanalyser

Finansiering

Förslag och prioriteringar

Vi tar tacksamt emot förslag frågor som vi kan utreda via formuläret nedan. Rådet för evidensbaserad miljöanalys har beslutat att arbetet från år 2020 till och med år 2022 ska inriktas på klimat och biologisk mångfald. Formas analytiker gör sedan en första bedömning av i vilken omfattning de prioriterade frågorna har undersökts i vetenskapliga studier. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar sedan vilka frågor vi ska utreda närmare i en förstudie.

Finansiering

Förstudier

I en förstudie gör vi begränsade sökningar efter vetenskapliga publikationer för att bedöma mängden och karaktären på de studier som kan besvara frågan. Om flera studier har utförts på liknande sätt kan frågan besvaras med en så kallad systematisk översikt där vi redovisar vad den vetenskapliga litteraturen sammantaget säger i en fråga. En del bredare frågor är mer lämpade att undersöka i en systematisk kartläggning. I en sådan kartläggning sammanställer vi inte resultaten utan redovisar istället vilka studier som har gjorts och identifierar eventuella kunskapsluckor. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar utifrån förstudiens slutsatser om vi ska utreda frågan vidare och i så fall i vilken form.

Finansiering

Planering

Vi tar fram en genomförandeplan för den systematiska översikten eller kartläggningen tillsammans med forskare och intressenter som till exempel representanter från myndigheter, länsstyrelser och intresseorganisationer. I planen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra. Bland annat anges vilka kriterier som måste uppfyllas för att en studie ska vara relevant för frågan och ge tillförlitliga resultat. Externa oberoende experter granskar genomförandeplanen och kontrollerar om alla viktiga aspekter av frågan har beaktats och om den systematiska översikten eller kartläggningen är planerad att utföras på ett korrekt sätt.

Finansiering

Genomförande

När vi gör en systematisk översikt eller kartläggning ingår omfattande sökningar efter vetenskaplig och annan litteratur såsom myndighets- och konsultrapporter. Vi granskar litteraturen tillsammans med forskare för att se om den är relevant för frågan och om resultaten är tillförlitliga. Data från de studier som uppfyller relevans- och kvalitetskraven redovisas och analyseras. I de fall det är lämpligt kan vi väga samman kvantitativa data från flera olika studier i en metaanalys för att visa vad forskningen sammantaget säger i frågan. Den systematiska översikten eller kartläggningen granskas därefter av intressenter och externa oberoende experter. Genomförandedelen är ett tidskrävande arbete som tar cirka ett år.

Finansiering

Publicering

Rådet för evidensbaserad miljöanalys fastställer slutsatserna i den systematiska översikten eller kartläggningen och sedan publicerar vi den på Formas webbplats och i övriga digitala kanaler.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Ida Envall
Uppdaterad:14 februari 2020