Olika typer av forskningssammanställningar

Systematiska översikter

Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en specifik fråga, baserat på all forskning som finns om frågan. En systematisk översikt är särskilt motiverad när vissa forskningsstudier pekar i en riktning och andra i en annan riktning. En systematisk översikt innehåller oftast en sammanvägning av de ingående studiernas resultat. Utifrån denna sammanvägning redovisar vi i våra slutsatser vad forskningen sammantaget säger i frågan.

Systematiska kartläggningar

Syftet med en systematisk kartläggning är att ge en heltäckande bild av hur forskningslandskapet ser ut inom ett begränsat forskningsområde. En systematisk kartläggning är särskilt motiverad när frågan som man är intresserad av är för bred för att vi ska kunna väga samman studiernas resultat, det vill säga när studierna tar upp för olika saker. Slutsatserna i en systematisk kartläggning handlar om egenskaper hos själva studierna, det vill säga vad som har studerats, var studierna har genomförts, om någon inriktning är särskilt vanlig eller saknas etc. På så vis kan man ringa in områden inom vilka det skulle vara möjligt att göra systematiska översikter och områden inom vilka det borde forskas mer.

Systematiska litteratursammanställningar

Syftet med en systematisk litteratursammanställning är att ge en översiktlig bild av hur forskningslandskapet ser ut inom ett begränsat forskningsområde. En systematisk litteratursammanställning är särskilt motiverad när det saknas tid och resurser för att göra en hel systematisk kartläggning. Litteratursökningen görs nämligen inte med ambitionen att hitta alla studier. Slutsatserna handlar huvudsakligen om egenskaper hos själva studierna, det vill säga vad som har studerats, om någon inriktning är särskilt vanlig eller saknas etc. Slutsatserna är mer preliminära eftersom inte alla forskningsstudier som finns om frågan finns med i en systematisk litteratursammanställning.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Ida Envall