Aktuella forskningssammanställningar

Här kan du läsa mer om vilka forskningssammanställningar Formas arbetar med.

Genomförda

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark

En sammanställning av befintlig forskning om hur ändrade växtföljder kan göra jordbruket mer klimatsmart. Rapporten publicerades den 1 april 2021 och består av två delar: en systematisk översikt och en samhällsekonomisk analys.
Läs hela rapporten

Pågående

Hur påverkas den biologiska mångfalden i naturbetesmarker av att betesdjuren ges tillgång till extra näring?

Den 13 februari 2020 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av hur markerna sköts (hävdas).
Läs mer

Hur påverkas grundvattenmagasinering av anläggning, restaurering och dränering av våtmarker?

Den 20 september 2019 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker. Den systematiska forskningssammanställningen beräknas vara färdig hösten 2021.
Läs mer

Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp?

I oktober 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Forskningssammanställningen beräknas vara färdig i slutet av 2021.
Läs mer

Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Den 27 juni 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk översikt om vilken effekt myggbekämpning med Bti har på ekosystem. Forskningssammanställningen beräknas bli klar under 2021.
Läs mer

Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten?

Den 27 juni 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk kartläggning av hur vattenlevande organismer påverkas av avloppsvatten. Forskningssammanställningen beräknas bli klar under 2021.
Läs mer

Uppdaterad:9 april 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson