Aktuella forskningssammanställningar

Här kan du läsa mer om vilka forskningssammanställningar Formas arbetar med.

Genomförda

Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljön

En sammanställning av befintlig forskning om klimatförändringar och havsförsurning, med fokus på Östersjön. Publicerad den 31 maj 2019.

Läs mer

Pågående

Hur påverkar hävdens utformning den biologiska mångfalden i naturbetesmarker?

Den 13 februari 2020 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av hur markerna sköts (hävdas).

Läs mer

Vilka effekter har anlagda och restaurerade våtmarker på hydrologin?

Den 20 september 2019 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker. Den systematiska forskningssammanställningen beräknas vara färdig hösten 2021.

Läs mer

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Den 23 maj 2019 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska färdigställa en tidigare påbörjad systematisk översikt om kolinlagring i jordbruksmark. Översikten beräknas vara färdig hösten 2020.

Läs mer

Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp?

I oktober 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Forskningssammanställningen beräknas vara färdig våren 2021.

Läs mer

Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Den 27 juni 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk översikt om vilken effekt myggbekämpning med Bti har på ekosystem. Översikten beräknas vara färdig i slutet av 2020.

Läs mer

Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten?

Den 27 juni 2018 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk kartläggning av hur vattenlevande organismer påverkas av avloppsvatten. Kartläggningen beräknas vara färdig i slutet av 2020.

Läs mer

Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:12 augusti 2020