Beslutade

Water JPI 2016 Joint Call For Transnational Collaborative Research Projects

Sista ansökningsdatum: 2016-04-19

Beslutsdatum: Premilimärt 2017-02-23

WaterJPI har öppnat sin andra ”cofund”-utlysning inom ERA-Net Cofund WaterWorks 2015. Utlysningen sker i samverkan mellan Water JPI och FACCE JPI och fokuserar på en hållbar hantering av vattenresurser inom jordbruk, skogsbruk och bruk av sötvatten. I utlysningskonsortiet ingår 25 finansiärer från 22 länder. Total budget är ca 26 miljoner euro, d v s drygt 240 miljoner kronor. Formas bidrag till denna totala budget är 15 miljoner kronor för åren 2017-2019.

Utlysningens huvudteman

Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors by

  • Increasing the efficiency and resilience of water uses;
  • Monitoring and reducing soil and water pollution;
  • Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.

Ansökningsprocessen sker i två steg; deadline för steg 1 (skiss-ansökan) är den 19 april 2016 (17.00 H CET) och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 28 september 2016 17.00 H CET
OBS! Ändrat datum från 15 september. Förväntad projektstart är mars-april 2017.

Ansökningarna skrivs på engelska och skickas in elektroniskt. Information och riktlinjer för ansökningsprocessen finns på utlysningens hemsida.

Krav för sökande från Sverige

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom ramarna för utlysningens alla tre teman. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning, analyser, utrustning under 500 000 svenska kronor, lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Riktvärde för bidragets storlek

Projekttiden ska vara mellan 24 och 36 månader och den totala budgeten per projekt får inte överstiga 1.5 miljoner euro (drygt 14 miljoner kronor).

För svenska PI eller PI/Koordinator finns inte någon begränsning gällande sökta medel. Sökande måste samordna sin ansökan med övriga deltagare i konsortiet. Det är viktigt att det totala beloppet som söks för ett konsortium, med minst 3 medverkande länder, inte överstiger 1,5 miljoner euro.  

Vem som kan söka

Projektledaren måste ha avlagt doktorsexamen. Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Se länken ”Formas krav på medelsförvaltare” nedan.  

Varje konsortium ska bestå av minst 3 PI från olika länder som ingår i utlysningskonsortiet, en av de 3 PI kan också vara koordinator. Från Sverige ska sökande från samma medelsförvaltande organ tillhöra en PI. Fler svenska sökande PI från olika medelsförvaltande organ kan ingå i ett konsortium förutsatt att det då också ingår PIs från två andra länder.  En sökande PI som också är koordinator kan inte delta i något annat konsortium eller projekt, varken som PI eller som koordinator. 

Samhällsutmaningar kräver ett multidisciplinärt angreppsätt. Av den anledningen skall alla ansökningar sträva efter att ha deltagare i konsortiet från intressentgrupper och beskriva hur resultaten kan spridas och exploateras. Dessa deltagare från intressentgrupper kan vara ”subcontractors” till en PI. Deltagande intressentgrupper kan också vara sökande PI om finansiären stödjer dessa grupper. Formas finansierar inte intressentgrupper eller företag som söker projektmedel som PI eller koordinator.

Beviljat bidrag

Granskningen av samtliga ansökningar som inkommit till sekretariat för WaterWorks2015 görs av internationella experter och de högst rankade ansökningarna diskuteras vid ett möte under hösten 2016. Den internationella beredningsgruppen rekommenderar efter utvärdering och diskussion de högst rankade ansökningarna till finansiering. Varje finansiär fattar det slutliga beslutet om finansiering till respektive PI/Koordinator. Formas forskarråd förväntas fatta beslut i februari 2017. Fattade beslut om bidrag kan inte överklagas. Besluten för finansiering offentliggörs efter det att alla finansiärer har fattat sina beslut under våren 2017. Förväntad projektstart är mars-april 2017.

Svenska projekt WaterJPI 2016 Joint Call

Svenska projekt WaterJPI 2016 Joint Call

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet.

Ansökan

Ansökan skickas in till den elektroniska plattform som sekretariatet för WaterWorks2015 tillhandahåller. Länkar och anvisningar till plattformen finns på utlysningens hemsida.

När svenska deltagare har fått besked från WaterWorks2015 sekretariatet om att de rekommenderas finansiering, blir de svenska deltagarna inbjudna att skicka in samma ansökan till Formas. Detta sker i Prisma. Information om vad som skall skickas in och hur meddelas vid inbjudan som kommer i mitten av december 2016.

Svenska projekt WaterJPI 2016 Joint Call

Svenska projekt WaterJPI 2016 Joint Call


Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig 

Kristina Laurell, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor kontakta utlysningssekretariatet WaterWorks2015 som finns hos FCT (Foundation for Science and Technology), Portugal.

WaterWorks2015 sekretariat
Germana Santos eller Rui Munhá
E-post: ww2015@fct.pt

Kristina Laurell

2016-09-05