Beslutade

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI): Food-Water-Energy Nexus Call

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Beslutsdatum: Preliminärt 2018-02-05

Uppdatering 2016-12-21: Film från informationsseminarium. JPI Urban Europe öppnar tillsammans med Belmont Forum en ny utlysning om hållbar urbanisering med fokus på mat, energi och vatten.

JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa europeiska lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt bärkraftiga stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas och blomstra. JPI Urban Europe syftar till att samordna forskning och nyttiggörande för att bättre ta tillvara EUs offentliga medel.

Sustainable Urbanisation Globalisation Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Horisont 2020. Utlysningen sker i samarbete med Belmont Forum och är JPI Urban Europes femte i ordningen.

Utlysningen syftar till att möjliggöra transdisciplinära forskningsprojekt med innovativa och transformativa målsättningar och som tar fasta på urbana utmaningar kopplade till Food-Water-Energy Nexus, det vill säga den globala mat-, vatten- och energiutmaningen.

De svenska forskningsfinansiärer som deltar och samarbetar i utlysningen är Formas och Energimyndigheten.

Utlysningen öppnar den 9 december 2016 och stänger 15 mars 2017 kl 19.00 (CET).

Projekten som finansieras i utlysningen ska vara transnationella med minst tre projektdeltagare från minst tre deltagande länder. Det är en stark rekommendation att projektkonsortier består av minst två oberoende sökande från två olika EU-länder eller associerade länder samt åtminstone en sökande från ett av de andra länder som deltar i utlysningen. Projekten måste vara tvärdisciplinära och inkludera naturvetenskapliga eller tekniska vetenskaper samt samhällsvetenskapliga eller humanistiska vetenskaper. Det är även ett krav att projekten är tvärsektoriella och inkluderar slutanvändare och intressenter av forskning.

Projekten måste integrera såväl mat- och vatten- samt energiperspektiv. Formas har en budget på 15 miljoner kronor i utlysningen och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom alla tre av utlysningens teman:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments
  • Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus
  • Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

 Formas regler för sökande

Formas kan endast finansiera medverkande forskare som har avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver däremot inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Det finns inte någon åldersgräns för sökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön. För mer information, se  Formas allmänna anvisningar

Bidrag från Formas kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning, analyser, utrustning under 500 kSEK, lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från Formas aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för en forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag från Formas med fullständig lönefinansiering. Formas tillåter inte årliga löneökningar.

Informationsseminarium om utlysningen

Informationsseminarium tillsammans med Energimyndigheten på IQ Samhällsbyggnad.

Mer information

För utlysningstext, mer information om utlysningen och hur du söker, vänligen se JPI Urban Europes hemsida.

Se gärna även den svenska samordningssidan för SUGI.

Kontaktperson

Ansvarig

Ann Rodenstedt, Forskningssekreterare, Formas
Tel: +46 (0)72 554 94 77
E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Energimyndigheten

Maria Alm
Tel: +46 (0)16 544 21 43
E-post: maria.alm@energimyndigheten.se

Ann Rodenstedt

2016-12-21