Beslutade

Konferenser och workshops

Sista ansökningsdatum: 2016-11-30

Beslutsdatum: 2017-02-09

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops inom Formas ansvarsområden. Formas prioriterar möten som hålls i Sverige, möten där något eller några av Formas ansvarsområden är centrala, och möten som är tvärvetenskapliga.

Beslutslista 2017-02-09

Vad bidrag kan sökas för

Bidrag kan sökas för organisationskostnader, exempelvis möteslokaler, vid anordnande av konferenser eller workshops (nedan kallat möten). Bidraget kan även täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, först och främst utländska, talare vid konferenser och deltagare i workshops. OH-kostnader och lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare vid konferenser/deltagare i workshops finansieras inte. Kostnader för deltagande, exempelvis anmälningsavgifter, finansieras inte.

Bidragets storlek och projekttid

Riktvärden för bidragets storlek är upp till 200 000 kronor för en större konferens (mer än 200 deltagare) och upp till 30 000 kronor för en mindre workshop (färre än 30 deltagare).
Projekttiden kan som längst vara 10 månader och med projektstart tidigast den 23:e februari 2017, två veckor efter Formas forskarråds beslutsmöte.

Vem kan söka

Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera möten. Medelsförvaltare kan endast vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Vad ansökan ska innehålla

 • Information om mötet och dess vetenskapliga syfte(n) samt hur dessa bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden. Här ska även beskrivas i vilken utsträckning mötet kommer handla om frågor inom dessa.
 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén, inklusive titel, hemvist och relevant kompetens. Beskriv även organisationskommittén och vad de olika ledamöterna bidrar med.
 • En lista över inbjudna föreläsare, inklusive titel, hemvist och relevant kompetens. Beskriv även varför de är relevanta för mötets syften.
 • Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området.
 • Förväntat antal deltagare.
 • Tid och plats samt budget och CV.

Ansökan i Prisma

Beskriv projektet under följande rubriker i Prisma:

Sammanfattning

En kortfattad och tydlig beskrivning av mötets innehåll och mål.

Information om mötets vetenskapliga syfte(n) och hur det bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden

Beskriv det vetenskapliga syftet med mötet och hur det bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden. Beskriv även i vilken utsträckning mötet kommer röra frågor inom dessa. Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.

Beskrivning av den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén

Lista över medlemmar av den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén: Ange namn, titel, organisationstillhörighet och ge en kort sammanfattning av relevant kompetens hos de personer som ingår och hur de bidrar till mötet.

Inbjudna föreläsare vid konferens/deltagare i workshop samt deras bidrag

Lista över inbjudna föreläsare: Ange namn, titel, organisationstillhörighet och ge en kort sammanfattning av kompetenser och varför de är relevanta för mötet.

Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området

Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.

Tid, plats och förväntat antal deltagare

Sammanställs kort i listformat.

Budget

Ange det belopp som söks från Formas uppdelat på driftkostnader och lokalkostnader. Driftskostnader kan till exempel vara resekostnader för inbjudna talare och andra kostnader relaterade till mötet såsom mötesförtäring. I fältet beskrivning anges vilken slags utgiftspost det är.
Formas beviljar inte OH-kostnader i denna utlysning, inte heller lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare vid konferenser/deltagare i workshops. Kostnader för deltagande, exempelvis anmälningsavgifter, finansieras inte.

Klassificeringar

Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Ladda upp en bilaga med en detaljerad budget som redogör för hur kostnaderna har beräknats och fördelats på olika finansieringskällor. I denna budgetbeskrivning visar du mötets budget i sin helhet. Under fliken Budget skrivs den summa in som söks från Formas (se mer information under rubriken Budget). Var tydlig och följ utlysningens budgetregler.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer i länken nedan om Formas krav på medelsförvaltare.

Beredningsgrupper

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

Medverkande forskare och administratörer bjuds in i ansökan via Prisma.

CV

 • Anställningar – minst en anställning ska läggas till.
 • Postdoktorvistelse – max tre postdoktorsvistelser kan läggas till, men är inte nödvändigt då forskarutbildning inte är ett krav.
 • Forskarutbyten – inte relevant för denna utlysning.
 • Uppehåll i forskningen – inte relevant för denna utlysning.
 • Utbildning – Forskarutbildning är inte ett krav för denna utlysning.
 • Övriga meriter kan läggas till om det är relevant för att styrka den sökandes kompetens att organisera mötet.

Publikationslista

Max fem publikationer för sökande och medverkande forskare kan laddas upp, men är inte nödvändigt.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna i utlysningen bedöms av en intern beredningsgrupp på Formas, när så är relevant bedöms ansökningarna även av externa granskare. Den sökande kommer att få ett yttrande från beredningsgruppen som innehåller betyg för varje kriterium och ett sammanvägt betyg.

Ansökan bedöms utifrån:

 • Den vetenskapliga kommitténs sammansättning och grad av oberoende från organisatörerna, detta bedöms i proportion till mötets omfattning.
 • Mötets internationella inslag i förhållande till mötets vetenskapliga syfte(n).
 • Mötets explicit uttryckta främjande av förnyelse inom forskningsområdet.
 • Mötets explicit uttryckta värde för kommunikation och samverkan inom området.

Formas prioriterar möten som hålls i Sverige, möten där något eller några av Formas ansvarsområden är centrala, och möten som är tvärvetenskapliga.

Beviljat bidrag

När bidrag för ett möte beviljas förväntas arrangören annonsera om mötet på lämpligt sätt och tydliggöra att Formas har finansierat arrangemanget.
Formas forskarråd förväntas fatta beslut i februari 2017. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. Läs mer om detta i länken till Formas allmänna anvisningar, se nedan.

Länkar

Formas Allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktperson

Ansvarig

Lisa Granelli, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 68
E-post: lisa.granelli@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Lisa Granelli

2016-10-31