Beslutade

ERA4CS Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development

Sista ansökningsdatum: Obs! nytt slutdatum 2016-06-30

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-02-28

”European Research Area for Climate Services” (ERA4CS), ett ERA-NET om klimattjänster har öppnat sin första utlysning för internationella samarbetsprojekt för forskning som syftar till att stödja utvecklingen av klimattjänster. I konsortiet ingår 45 parter, 15 forskningsfinansiärer och 30 forskningsorganisationer, från 18 olika länder. Total budget är ca 72 miljoner euro, motsvarande ca 670 miljoner kronor. Forskningsrådet Formas medverkar i utlysningen med 20 miljoner kronor.

Utlysningens inriktning

Utlysningen består av två delutlysningar: 

Delutlysning A där forskningsfinansiärer från 13 olika länder utlyser medel för forskningsprojekt på temat ”Advanced co-development with users”. Formas deltar inom denna utlysning med medel till svenska forskare om 20 miljoner kronor för åren 2017-2019.

Sökanden bör adressera ett eller flera av följande teman:

  • A.1: Research in support of the development and deployment of Climate Services
  • A.2: Integration and application of Climate Services for decision making
  • A.3: Research for co-development of advanced Climate Services

Delutlysning B med temat ”Institutional integration” riktar sig enbart till de 30 forskningsorganisationer som deltar i ERA4CS med in-kind bidrag.

Fullständig utlysningstext och riktlinjer för sökande finns på ERA4CS hemsida, www.ERA4CS.eu

Krav för sökande från Sverige

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom ramarna för de tre teman som presenteras under delutlysning A. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning, analyser, utrustning under 500 000 svenska kronor, lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Riktvärde för bidragets storlek

Den totala budgeten för svenska” Principal Investigators” (PIs) bör inte överstiga tre miljoner kronor. Svenska forskare som ämnar ansöka som koordinatorer för ett konsortium kan söka upp till fem miljoner kronor.

Vem kan söka

Svenska PIs och andra medverkande forskare måste ha avlagt doktorsexamen. Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Se Formas allmänna anvisningar samt Formas krav på medelsförvaltare. 

Varje konsortium ska bestå av minst 3 PIs från tre olika länder. Från Sverige ska sökande från samma medelsförvaltande organ tillhöra en PI. Fler svenska PIs från olika medelsförvaltande organ kan ingå i ett konsortium förutsatt att det då också ingår PIs från två andra länder.

Beviljat bidrag

Granskningen av samtliga ansökningar som inkommit till utlysningen görs av internationella experter. Den internationella beredningsgruppen rekommenderar efter utvärdering de högst rankade ansökningarna till finansiering. Varje finansiär fattar det slutliga beslutet om finansiering till respektive PI/Koordinator. Formas forskarråd förväntas fatta beslut i februari 2017. Fattade beslut om bidrag kan inte överklagas. Besluten för finansiering offentliggörs efter det att alla finansiärer har fattat sina beslut. Förväntad projektstart är under våren 2017.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en vetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet.

Ansökan

Ansökningsprocessen sker i två steg; deadline för steg 1 (skiss-ansökan) är den 30 juni 2016 och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 15 november 2016. Förväntad projektstart är under våren 2017.

Ansökan skickas in till den elektroniska ansökningsportal som utlysningssekretariatet ANR (L'Agence nationale de la recherche) tillhandahåller. Länken och anvisningar till ansökningsportalen kommer att finnas på utlysningens hemsida från och med lanseringen av portalen som sker under konferensen ”Adaptation Futures” i Rotterdam den 10 maj 2016.

När svenska deltagare har fått besked från utlysningssekretariatet om att de rekommenderas finansiering, kommer de få en inbjudan att skicka in sin ansökan till Formas. Detta sker i Prisma. Information om vad som skall skickas in och hur meddelas vid inbjudan.

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare

Kontaktpersoner

Ansvarig

Linda Bergqvist Ampel, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 62
E-post: linda.ampel@formas.se

2016-06-14