Beslutade

Akutbidrag 2016

Sista ansökningsdatum: 2016-12-30

Beslutsdatum: Sista löpande beslutstillfälle för 2016 2017-01-20

Akutbidrag möjliggör för forskare att hantera hastigt uppkomna forskningsmöjligheter, som bara kan och behöver tas tillvara under ett begränsat tidsfönster. Det kan exempelvis handla om extrema händelser som stormfällda skogar, byggnads- konstruktioner som har havererat, utsläpp av miljöskadliga ämnen efter haverier, eller andra särskilda omständigheter som kräver att studier av ett händelseförlopp och/eller dess direkta effekter inleds och genomförs snabbt.

Utlysningstexten är uppdaterad 2016-05-30. Uppdateringarna syftar till att förtydliga vad Formas avser med ett akutbidrag och vilka kostnader som bidraget kan användas för.

Observera att Formas tidigare handböcker inte längre gäller.

Ett akutbidrag kan alltså sökas hos Formas för att genomföra en studie där en situation eller ett fenomen har uppkommit akut och där det finns risk att data försvinner om inte studien genomförs relativt omgående. Det innebär att ett akutbidrag syftar till att säkerställa att viktigt datamaterial inte försvinner och/eller att studera en akut uppkommen situation som varit oförutsägbar och inte är återkommande.

För andra typer av studier och där data kan samlas in och en studie kan genomföras i efterhand även av händelser eller fenomen som uppstått akut och oväntat, hänvisar Formas till sin årliga öppna utlysning och eventuella relevanta riktade utlysningar.
Ett akutbidrag kan inte sökas för ett akut behov av forskningsmedel och/eller för pågående projekt där brist på finansiering har blivit kritisk för projektets genomförande.

Bidrag kan sökas för

Formas finansierar kostnader för att genomföra akut datainsamling och begränsad akut analys av detta material. Det innebär att projektets frågeställningar måste sättas i relation till det akuta behovet av att omgående samla in data och/eller genomföra en studie. I ansökan för akuta projekt är det således mycket viktigt att det akuta forskningsbehovet förklaras och motiveras väl, i tillägg till att själva forskningsfrågan, forskningsmetodiken och annan efterfrågad information för det akuta projektets genomförande är tydligt beskrivna.

Akutbidrag beviljas för högst ett år. Såsom förklarats ovan måste projektets akuta karaktär särskilt förklaras och motiveras i ansökan. Forskningsfrågorna ska ligga inom något av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Bidraget kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal samt driftskostnader (till exempel förbrukningsartiklar och resor). Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte för ett akutbidrag.

Projektets samhällsrelevans har betydelse för att kunna bedöma värdet av genomförande av det akuta projektet. Om samhällsrelevansen inte kan beskrivas krävs en förklaring varför. Det finns två relevanskriterier: möjlig samhällsnytta och kommunikation. Kommunikation med möjliga forskningsanvändare behöver enbart nämnas kortfattat då inga medel beviljas för genomförande av en kommunikationsplan inom ett akutprojekt. Det är dock viktigt att sökande beskriver hur det insamlade datamaterialet är tänkt att användas i kommande studier. Studiens möjliga samhällsnytta bedöms och behöver beskrivas med avseende på betydelsen av att genomföra det akuta projektet.

Riktvärde för bidragets storlek

Riktvärdet för bidragets storlek är relaterat till kostnaderna för genomförandet av projektet under ett år. Den sökande bör tydligt specificera kostnaderna för att utföra det akuta projektet med avseende på arbetsplanen.

Vem kan söka

För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vad ansökan ska innehålla

Beskrivning av projektets akuta karaktär

 • Projektets relevans och mål
 • Projektbeskrivning
 • Möjlig samhällsnytta och kommunikation – inklusive hur insamlat datamaterial är tänkt att användas i kommande studier  
 • Budget

Bedömning av ansökan

Formas bedömer ansökningar om akutbidrag. När så är relevant bedöms ansökan även av externa granskare. Granskning av okomplicerade fall kan oftast göras inom sex veckor, medan ansökningar som kräver extern granskning tar längre tid.

Ansökan bedöms utifrån dess akuta karaktär, kriterier för vetenskaplig kvalitet (frågeställning, metod och genomförande, vetenskaplig kompetens) samt utifrån samhällsrelevans (frågeställningens möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter/användare). Ansökan som inte tillräckligt väl beskriver och motiverar det akuta forskningsbehovet, i enlighet med beskriven inriktning och krav för denna utlysning, avvisas utan vidare beredning.

Beviljat bidrag

Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Ansökan i Prisma

Ett akutbidrag kan sökas löpande under året hos Formas. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Om ansökan kräver internationell granskning kan en svensk projektbeskrivning översättas till engelska av Formas.

Grundinformation

 • Startmånaden för projektets genomförande kan sättas tidigast en månad efter att ansökan har skickats in.
 • Projektet kan sammanlagt vara 12 månader och löpa över två kalenderår, beroende på när projektet avses starta.

Projektinformation

 • Projektets akuta karaktär, relevans och mål
  Under denna rubrik ska projektets akuta karaktär särskilt beskrivas. Forskningsfrågorna ska ligga inom något av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
  Här beskrivs även mål och syfte med projektet samt en bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt av forskningsområdet inklusive nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning
  Under denna rubrik beskrivs det akuta projektets arbetsplan och upplägg vilket innebär en beskrivning av teori, metod och genomförande. Ange även om det behövs någon specifik grundutrustning för projektet som finns tillgänglig, eller som avses sökas medel för. Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.
 • Möjlig samhällsnytta och forskningskommunikation
  Under denna rubrik ges en beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta samt hur kommunikation med intressenter och användare skulle kunna genomföras. Beskriv här hur insamlat datamaterial är tänkt att användas i kommande studier. Beskriv kortfattat nationella och internationella samarbeten om det är relevant för projektet. Bekräfta i förekommande fall att internationella avtal och regler följs samt ange om några etiska överväganden har tagits.

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) för varje projektdeltagare.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (i hela svenska kronor).
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) när övriga belopp har skrivits in. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Om annat än OH-kostnader ingår bör detta specificeras i projektbeskrivningen.

Etik

Klassificeringar

 • Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Välj minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas).
 • Välj minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

 • Generellt krävs inga bilagor till ansökan. Om sökande anser sig behöva beskriva sitt projekt med figurer, tabeller/bilder och text, som är svåra att skriva i projektinformationen, kan en bilaga laddas upp. Bilagan kan inte vara större än 4 MB.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

 • Gör inget val här, beredningsgrupp väljs av Formas.

Medverkande

 • Medverkande forskare (tidigare medsökande) och medverkande administratörer bjuds in i ansökan via Prisma.
 • Viktigt att tänka på när medverkande bjuds in är att de medverkande måste har registrerat sig själv i Prisma.
 • Den medverkandes e-post adress måste vara den samma som den medverkande har registrerat i Prisma.

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan.

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag). 
 • Meriter och utmärkelser:
  - Docentur
  - Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala
    antalet för respektive kategori samt namnge de upp till tio mest relevanta
  - Bidrag erhållna i konkurrens, ange upp till tio av de mest relevanta
  - Priser och utmärkelser, ange upp till tio av de mest relevanta
  - Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande
  och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste 5-årsperioden och totalt (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) H-index och/eller eventuella andra relevanta citeringsmått (ange enligt vilken databas: t.ex. Web of Science, Scopus, Google Scholar), ii) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), iii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation, de upp till tio mest relevanta.

 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till tio mest relevanta.

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Observera att Formas tidigare handböcker inte längre gäller.

Kontaktpersoner 

För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret, vänligen kontakta:

Ansvarig

Kristina Laurell, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

Administrativt stöd

Berit Lundquist, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 56
E-post: berit.lundquist@formas.se

Kristina Laurell

2016-06-01