2017-03-24

Viktigt och bra att Sverige tar helhetsgrepp om cirkulär ekonomi

I veckan presenterades resultatet av en utredning om cirkulär ekonomi, där återanvändning, återvinning och reparation av produkter och material är centrala delar.

En övergång till en mer cirkulär ekonomi kräver nytänkande inom produktdesign, utveckling av nya affärsmodeller och marknadsmodeller, effektiva styrmedel och förändrade konsumentbeteenden. Bland utredningens förslag märks förenklade möjligheter för hushållen att minska sitt avfall samt skatteavdrag för att reparera, byta och hyra varor.

Det föreslås även en nationell samverkan för cirkulär ekonomi mellan stat, näringsliv, forskning, regioner, kommuner och det civila samhället, något Formas ser positivt på.

- En cirkulär och biobaserad samhällsekonomi är avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen, och i det arbetet är både samverkan och kunskap avgörande. Kunskapsbaserad information kan underlätta formuleringen av nya styrmedel samt att nya konsumtionsmönster växer fram, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Att verka för cirkulär ekonomi ingår i Formas verksamhet, senast genom utlysningenHållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi”.

Beatrice Rindevall

2017-03-24