Almedalen 2016

2016-07-05

Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning?

Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör Sverige gå i internationaliseringen av forskningen?

På Formas seminarium i Almedalen idag diskuterades möjligheter och utmaningar med forskningens internationalisering. 

Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi på Vinnova, inledde och betonade vikten av internationalisering. Hon anser att vi måste ha en bredare syn på internationell forskning och etablera samarbeten med andra länder än de vi idag samarbetar med. Det är också viktigt att internationalisera utbildningen och att acceptera att internationalisering är ett långsiktigt arbete.

Möjligheten att resa till ett annat labb eller forskningsinstitut är en fantastisk möjlighet för en enskild forskare, säger Linda Keeling, professor i djurskydd på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon menar dock att vi inte får glömma bort att var en ung forskare hamnar beror på vilket jobb som är tillgängligt just då och vilka möjligheter forskaren har att resa dit. 

Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers betonar vikten av att bygga strategiskt långsiktiga relationer för att säkerställa kvalitet i forskningen. Han menar att mer kan göras på mobilitetssidan och att finansiärerna har goda skäl att bredda sitt stöd. 

Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet poängterar att det finns ett behov av att bredda begreppet internationalisering. De möjligheter som digitalisering och ny teknik ger måste tas tillvara. Det är viktigt med långsiktigt tänkande, hög kvalitet och att vi utvärderar forskningen för att se att vi lägger statliga pengar på rätt forskning, anser Karin Röding. 

Forskningsrådet Formas samverkar internationellt genom till exempel EU-program. Internationella samarbeten och mobilitet höjer kvaliteten på den svenska forskningen genom att svenska forskare får ny kunskap, nätverk och forskningsinfrastruktur. Forskning över nationsgränserna har stor strategisk betydelse för att öka innovation, stärka svensk konkurrenskraft och ge hållbar tillväxt.

Moderator var Ingrid Petersson, generaldirektör på Forskningsrådet Formas. Seminariet avslutades med en frågestund. 

Webbsändningen kan även ses på Formas youtube-kanal

Sofia Rickberg

2016-07-13