2017-11-21

Uppstart för ny livsmedelskommitté

Den nationella kommittén för livsmedelsforskning hade sitt första möte i förra veckan, onsdagen den 15 november. Vi ställde några frågor till kommitténs ordförande, Inger Andersson.

På mötets dagordning stod bland annat att börja arbetet med att ta fram en tioårig målbild.  I första skedet handlar det om vilka processer och underlag som behövs inom livsmedelsområdet för det. En annan punkt var en lägesrapport från det nationella forskningsprogrammet om livsmedel. Man diskuterade även inriktning av programmets kommande utlysning.

Hej Inger Andersson! Nu har ni fått era direktiv och är mitt i det första mötet, vad är känslan så här långt?

Att det finns en positiv vilja från övriga i kommittén, alltså övriga forskningsfinansiärer, att vilja bidra till att skapa en bra livsmedelsforskning.

Varför är det här arbetet viktigt för dig och vad fick dig att nappa på uppdraget?

Jag har i stort sett i hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med livsmedel, både inom näringslivet men också som generaldirektör för Livsmedelsverket. Det finns få saker som jag tycker är så viktiga som att kunna bidra till att det finns livsmedel i tillräckliga mängder och av rätt kvalitet. Primärproduktionen är viktig för Sverige och för medborgarna. Jag tycker det är mycket roligt att kunna få bidra med den kunskap och den erfarenhet som jag har tillägnat mig.

Vad hoppas du att det här forskningsprogrammet inom livssektorn kan bidra till?

Att bidra till de mål som riksdag och regering har satt. I det ligger också att kunna entusiasmera studenter att börja forska och satsa på livsmedelsområdet, och att se till att området attraherar duktiga forskare.

Vad tror du blir kommitténs viktigaste roll?

Att se hur man kan samverka forskningsfinansiärer emellan och på det viset stödja livsmedelsforskningen i ett bredare perspektiv. Det har varit viktigt för mig att vi ser hela livsmedelskedjan och också områdena den gränsar till, exempelvis digitalisering, hälsa och livsmedelsproduktion i urban miljö. Det finns en digitaliseringspotential inom livsmedelsområdet, vi behöver se till att området kommer ifatt när det gäller digitalisering.

Är det någon särskild fråga eller uppgift ni kommer att börja hantera tidigt?

Att vi får en nulägesanalys på plats så att vi har en nollbild eller utgångsbild, detta kommer medarbetare hos respektive finansiärer att arbeta fram.

Hur ofta kommer ni att träffas?

Fyra gånger per år, vi har bokat mötestider för 2018. Preliminärt ska kommittén träffas två gånger på hösten och två gånger på våren.

Läs mer om kommitténs uppdrag och ledamöter

Katarina Nordqvist

2017-11-21