2017-06-16

Stärkt samarbete för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna, varav Formas är en, har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Avsiktsförklaringen innebär att myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ska öka för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller högfluorerade ämnen. Den offentliga tillsynen ska förbättras och vid behov ska myndigheterna ta fram tillsynsvägledning.

De 37 myndigheterna och forskningsinstitutionerna planerar också att ytterligare kartlägga bakgrundshalter, förorenade områden och människors exponering för högfluorerade ämnen. Myndigheterna ska medverka till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av områden som förorenats av PFAS.

Mer information om avsiktsförklaringen på Kemikalieinspektionen

Foto: Olga Galushko, Mostphotos

Emilie von Essen

2017-06-16