Nyheter

Det senaste årets nyheter från Forskningsrådet Formas.

2017-06-29

Möt Maxida Märak, Anders Wijkman med fler för #klimatprat i Almedalen

Forskningsrådet Formas fokuserar på klimatarbete och samverkan i Almedalen. I våra arrangemang kan du prata klimat med forskare, politiker och civilsamhälle. I uppställningen finns bland annat vår generaldirektör Ingrid Petersson, artisten Maxida Märak, miljöpartiets Åsa Romson och klimatforskaren Kevin Anderson. Klimatfrågan har aldrig varit mer relevant än nu. Som en del av vårt nya uppdrag att skapa ett nationellt…

2017-06-27

Inger Andersson blir ordförande för nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas har idag utsett Inger Andersson, tidigare generaldirektör på Livsmedelsverket, till ordförande för den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Samtidigt startar Formas arbetet med ett nytt nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel. Programmet är en del av regeringens livsmedelsstrategi. Inger Andersson var generaldirektör på Livsmedelsverket mellan 2004 och 2013 och kommer närmast från…

2017-06-22

17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas. – Svenska forskare har lyckats väldigt bra i den här utlysningen. Det återspeglar den svenska forskningens…

2017-05-04

Östersjöprogrammet BONUS gör skillnad!

Östersjöprogrammet BONUS firar i dagarna 10 år med att presentera en utvärdering som visar att BONUS starkt har bidragit till en kvalitetshöjning av marin forskning. Implementeringen av forskningen har varit framgångsrik och legat till grund för nya policys och förordningar samt för utvecklingen av nya innovativa företag i Östersjöområdet. Idag den 4 maj firar det internationella Östersjöprogrammet BONUS tio år. I samband med detta presenteras…

2017-04-10

Formas ger akutbidrag till aktionsforskning

Formas har beslutat att ge akutbidrag till deltagande observation inom ett stadsbyggnadsprojekt på Ringön i Göteborg. En forskare på Göteborgs universitet ska undersöka om det går att undvika gentrifiering vid nydaning av ett industriområde, det vill säga att befintliga brukare i ett område behöver flytta till förmån för bättre bemedlade grupper. Ett attraktivt läge som ligger centralt i staden och gärna nära vatten, det är urtypen för ett område…

2017-02-21

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Projektet är ett europeiskt samarbete mellan forskare från fyra länder och där Sverige representeras av forskare från Malmö högskola. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen. – Pågående konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt på jakt efter trygghet och skäliga…

2017-02-20

Sverige behöver en miljöanalysfunktion

Formas har lämnat synpunkter på miljö- och energidepartementets promemoria Redovisning av uppdrag: Inrättande av analysfunktion M2016:A. Formas menar att funktionen bör placeras hos en organisation som har kunskap om och förankring i miljösektorn och då helst hos en myndighet som kan säkerställa oberoende, legitimitet och långsiktig stabilitet. Det var Miljömyndighetsutredningen som i sitt slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU…

2016-09-23

Formas medverkan i Almedalen

Formas besökte politikerveckan och arrangerade tre egna seminarier inom områdena finansiering av forskning för hållbar utveckling, internationalisering av forskning och framtidens livsmedel. Formas arrangerade även 6 seminarier inom samarbetet SAMspråk tillsammans med Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Samtliga seminarier webbsändes. Vilka blir morgondagens livsmedel? Seminariet om morgondagens livsmedel var välbesökt, 130 intresserade…

2016-09-19

Nya forskningssatsningar i budgetpropositionen

Regeringen satsar 2,8 miljarder kronor på svensk forskning och innovation. För Formas del innebär det successiva höjningar av forskningsanslagen med början redan nästa år. Formas får ökade anslag med 25 miljoner kronor år 2017, en summa som trappas upp fram till år 2020 då anslaget beräknas öka med 350 miljoner kronor. Av de höjda forskningsanslagen på 2,8 miljarder ska 680 miljoner kronor gå till forskningssatsningar…