Nyheter

Det senaste årets nyheter från Forskningsrådet Formas.

2017-04-10

Formas ger akutbidrag till aktionsforskning

Formas har beslutat att ge akutbidrag till deltagande observation inom ett stadsbyggnadsprojekt på Ringön i Göteborg. En forskare på Göteborgs universitet ska undersöka om det går att undvika gentrifiering vid nydaning av ett industriområde, det vill säga att befintliga brukare i ett område behöver flytta till förmån för bättre bemedlade grupper. Ett attraktivt läge som ligger centralt i staden och gärna nära vatten, det är urtypen för ett område…

2017-02-21

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Projektet är ett europeiskt samarbete mellan forskare från fyra länder och där Sverige representeras av forskare från Malmö högskola. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen. – Pågående konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt på jakt efter trygghet och skäliga…

2017-02-20

Sverige behöver en miljöanalysfunktion

Formas har lämnat synpunkter på miljö- och energidepartementets promemoria Redovisning av uppdrag: Inrättande av analysfunktion M2016:A. Formas menar att funktionen bör placeras hos en organisation som har kunskap om och förankring i miljösektorn och då helst hos en myndighet som kan säkerställa oberoende, legitimitet och långsiktig stabilitet. Det var Miljömyndighetsutredningen som i sitt slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU…

2016-09-23

Formas medverkan i Almedalen

Formas besökte politikerveckan och arrangerade tre egna seminarier inom områdena finansiering av forskning för hållbar utveckling, internationalisering av forskning och framtidens livsmedel. Formas arrangerade även 6 seminarier inom samarbetet SAMspråk tillsammans med Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Samtliga seminarier webbsändes. Vilka blir morgondagens livsmedel? Seminariet om morgondagens livsmedel var välbesökt, 130 intresserade…

2016-09-19

Nya forskningssatsningar i budgetpropositionen

Regeringen satsar 2,8 miljarder kronor på svensk forskning och innovation. För Formas del innebär det successiva höjningar av forskningsanslagen med början redan nästa år. Formas får ökade anslag med 25 miljoner kronor år 2017, en summa som trappas upp fram till år 2020 då anslaget beräknas öka med 350 miljoner kronor. Av de höjda forskningsanslagen på 2,8 miljarder ska 680 miljoner kronor gå till forskningssatsningar…

2016-07-06

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

Forskningens processer är långsiktiga och forskningen spelar en viktig roll som bas till all kunskap som behövs för att vi ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030). Hur kan forskningen ”riktas” utan att den akademiska friheten begränsas? Vilken roll och vilket ansvar har politiken respektive akademin i vår tid? På Formas andra seminarium i Almedalen inledde Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas…