Formas uppdrag

Så här styrs vårt arbete

Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd, verksamheten finansieras av anslag från Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av samhällsrelevans för Formas ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Formas verksamhet är uppdelad i tre delar; forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt forskningskommunikation.

Formas arbete styrs av en förordning med en Instruktion och två regleringsbrev, ett från Miljö- och energidepartementet och ett från Näringsdepartementet. Formas redovisar de uppdrag som regeringen ger rådet löpande i form av Formas årsredovisning. Vi redovisar även vårt arbete genom utvärderingar, kunskapsöversikter och forskningsstrategier.

Elisabeth Tejme

2017-07-11