Formas uppdrag

Vad vi gör

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Formas finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för våra ansvarsområden genom olika utlysningar. Totalt fördelar vi 1,3 miljarder per år till olika forskningsprojekt. Ungefär hälften av medlen delas ut genom den årliga öppna utlysning där forskare själva identifierar forskningsbehov inom våra ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det innebär forskning inom exempelvis klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering. Den andra hälften av forskningsmedlen går framförallt till riktade nationella och internationella satsningar som har fokus på ett visst forskningsområde. Hur pengarna ska fördelas beslutas av forskarrådet, som är Formas beslutsorgan.

Vi arbetar också med att utvärdera och analysera våra insatser och bistår med underlag till regeringens forskningspolitik. Genom bland annat webbtidningen Extrakt, Formas digitala kanaler och frukostseminarier bidrar vi till att popularisera och kommunicera forskning och forskningsresultat.

Från och med den 1 januari 2018 har Formas ett nytt uppdrag att göra utvärderingar, analyser och sammanställningar av publicerad forskning för att ta fram vetenskapligt stöd för styrmedel och åtgärder i arbetet med att nå de svenska miljömålen. Formas kommer att utföra uppdraget i form av systematiska översikter. Genomförandet av systematiska översikter följer en strikt vetenskaplig metodik som kännetecknas av utpräglad systematik och transparens. Målet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och opåverkat svar som möjligt på en fråga. Uppdraget styrs av ett eget beslutsorgan, Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Från 2018 är Formas också värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet, en nämndmyndighet som utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Formas arbete utgår från en vision och en mission.

Vision:

  • Kunskap bygger en hållbar värld.


Mission:

  • Vi möjliggör forskning för en hållbar utveckling.


Formas arbete styrs av en förordning med en instruktion och två regleringsbrev, ett från Miljö- och energidepartementet och ett från Näringsdepartementet

Elisabet Blomberg

2019-01-07