Resepolicy

Följande riktlinjer och anvisningar gäller för uppdragstagare där Formas ska stå för kostnaderna. Varje resenär bokar själv sin resa. Alla resor planeras i god tid och så effektivt som möjligt, med hänsyn tagen till tid, kostnad och miljö.

Färdsätt

Flygresor bokas normalt i ekonomiklass. Väljer resenären istället tågresa accepteras bokning i första klass. Offentliga transportmedel ska i första hand användas. Om det billigaste färdsättet är resa med egen bil utgår ersättning med det skattefria beloppet 18,50 kronor per mil*. Finns skäl att utnyttja taxi (tungt bagage, dåliga kommunikationer, etc) ska endast auktoriserade taxibolag användas (Taxi-Kurir, Taxi Stockholm, Taxi 020 Transfer, m.fl). Tyvärr har det inträffat att besökare anlitat mindre seriösa taxibolag och fått betalat dyrt för taxiresan.

Hotell och logi

Logi och uppehälle i samband med beredningsgruppsmöten eller motsvarande arrangeras och bekostas av Formas. Önskar resenär förlängd vistelse vid exempelvis konferensanläggning eller hotell utöver de tider som krävs för själva mötet, arrangeras och bekostas det av den enskilde resenären.

Rese- och utläggsräkning

Resenären bokar själv sin resa via egen resebyrå och skickar därefter in signerad reseräkning till sin kontaktperson på Formas. Rese- och utläggsblankett kan hämtas under länken längst ner på sidan. Till reseräkningen ska bifogas:

  • Originalkvitton,
  • Ev boarding card,
  • Ev kvittens på aktuell växlingskurs (alla belopp omräknat till enhetlig valuta).

Ersättning ges för kostnader som har ett direkt samband med uppdraget. Övriga kostnader som inte har ett direkt samband med uppdraget bekostas av resenären själv (förlängd vistelse på förrättningsorten, medföljande, etc.).

Resenären kan, utöver ersättning för reseutlägg, begära skattefritt traktamente enligt inkomstskattelagen (för närvarande 220 kr per dag*) för täckande av omkostnader under resa. 

Rese- och utläggsräkning

Formas miljöpolicy 2016

*Skattefritt belopp för personer bosatta i Sverige och EES-länder enligt svenska inkomstskattelagen (2018).

Kajsa Ljung

2018-04-05