Regeringsuppdrag

På den här sidan publiceras de regeringsuppdrag vi på Formas för närvarande arbetar med. Kontakta respektive handläggare för mer information.

Analys av forskning som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova. Formas analys visar på viktiga behov av kunskapsuppbyggnad för att bättre identifiera källor och förstå…

Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I uppdraget ingick även att utreda hur kunskapen bättre kan komma till användning inom förvaltningen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald hos exempelvis myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i näringslivet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket. Formas analys visar på viktiga kunskapsluckor, som på olika sätt kan hämma en ökad praktisk användning…