Formas värdmyndighet åt:

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas som ger stöd med handläggning, administration och kommunikation.

Mer information om Klimatpolitiska rådet finns på klimatpolitiskaradet.se.

I korthet

Vid årsskiftet 2017/18 trädde den nya klimatlagen i kraft. Sverige fick också nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

Rådet ska vara ett oberoende expertorgan. Ledamöterna ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Klimatpolitiska rådet ska varje år lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen.

Årsrapport 2018: "Det klimatpolitiska ramverket - rapport 2018"

Ola Alterå utsågs till kanslichef för Klimatpolitiska rådet i oktober 2017, av regeringen. Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på Klimatpolitiska rådets kansli.  

Kontakt och mer information

www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm
Drottninggatan 89
Telefon: +46 (0)8 775 41 70

Organisationsnummer: 202100-6719

registrator@klimatpolitiskaradet.se    

Sofia Rickberg

2018-09-19