Klimatpolitiska rådet | Forskningsrådet Formas
En ny myndighet

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Vid årsskiftet 2017/18 trädde den nya klimatlagen i kraft. Sverige fick också nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

Rådets uppdrag

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har riksdagen i ett blocköverskridande beslut skapat det klimatpolitiska ramverket och inrättat Klimatpolitiska rådet.

Rådet ska vara ett oberoende expertorgan. Ledamöterna ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen goda råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Klimatomställningen kräver långsiktigt och uthålligt arbete som ständigt utvecklas i ljuset av ny kunskap. Och där klimatfrågan genomsyrar all relevant politik.

Klimatpolitiska rådet ska bidra till att ambitionerna i det klimatpolitiska ramverket förverkligas - att omställningen går i rätt riktning och i rätt tempo, både på kort och lång sikt.

Ledamöter

I december 2017 utsåg regeringen ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till Klimatpolitiska rådet. Samtliga utsågs för tre år.

  • Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet 
  • Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
  • Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
  • Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
  • Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
  • Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
  • Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

Rapporter

Klimatpolitiska rådet ska senast den sista februari varje år lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen.

Här finns Klimatpolitiska rådets första rapport:

"Det klimatpolitiska ramverket rapport 2018". 

Kansli

Ola Alterå utsågs till kanslichef för Klimatpolitiska rådet i oktober 2017, av regeringen. Kansliet har ytterligare två medarbetare. Forskningsrådet Formas är värdmyndighet till Klimatpolitiska rådet och står för kansli och lokaler och ger stöd med handläggning, administration och kommunikation.

Nyheter om Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådets instruktion

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Kontakt

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm
Drottninggatan 89
Telefon: +46 (
0)8 775 41 70

Organisationsummer: 202100-6719

ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

registrator@klimatpolitiskaradet.se  

  

Sofia Rickberg

2017-12-08