Strategi för fisk- och fiskeforskning

Strategi för fisk- och fiskeforskning

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har i regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forskningsfinansiärer och med berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fiskoch fiskeforskning. Förslaget lämnades till regeringen den 1 december 2004.

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-04-14
ISBN
91-540-5936-4
Beteckning
Rapport 9:2004
Sidor
38
Språk
SV
Rikt illustrerad
Färgfoton

2012-06-07