Formas webbtidning Extrakt

Utmaningarna vi står inför är stora. Det kan nog alla som satt sig in i miljö- och resursfrågor intyga. Behovet av förändring och nya sätt att tänka är överhängande, oavsett om utmaningen rör klimatförändringar, stadsutveckling, miljögifter, jord- och skogsbruk, eller hotade ekosystem.

ExtraktIdag sker dessbättre mer forskning är någonsin på området, både i Sverige och internationellt. Forskning som ger kunskap, idéer och nya lösningar som kan hjälpa oss att ta viktiga steg mot ett mer hållbart samhälle.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse, engagemang och debatt kring frågorna.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som är beslutsfattare, sakkunnig eller studerande och vill vara uppdaterad på forskningsfronten. Men tidningen kan läsas och förstås av alla med intresse för dessa frågor.

Elisabet Blomberg, Tillförordnad chefredaktör

Tidningen Extrakt 

Extrakt ges ut av Formas – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas satsar årligen över en miljard kronor på forskning inom hållbar utveckling.

Elisabet Blomberg

2016-09-07