Strategiska innovationsområden

Statligt stöd

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Dessa regler avgör vad stödet får användas till.

Bidrag kan ges för en viss typ av aktivitet eller projekt och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget. Den andel av projektet som Formas finansierar kallas stödnivå och uttrycks i procent. Reglerna om statligt stöd avgör hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Mindre företag kan ofta ha större möjligheter till att få bidrag. Stödnivåerna är baserade på organisationens storlek (Formas följer EU:s definition av små och medelstora företag). 

Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning

Bestämmelser om statligt stöd

Bestämmelser om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande anges i förordning SFS 2017:195, som bygger på EU-kommissionens så kallade allmänna gruppundantag. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning och utveckling och innovation.

Kajsa Ljung

2017-05-22