Konsultationsfrågor gällande guide för implementering av Plan S för Open Access

Forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond är med i cOAlition S; en internationell koalition av forskningsfinansiärer som verkar för omedelbar och öppen publicering av vetenskapliga publikationer. Den 27 november lanserades en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång, Plan S, ska implementeras.

Implementeringsguiden beskriver ingående tre alternativa upplägg och villkor för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Den innehåller även utgångspunkter för de policys som forskningsfinansiärer inom koalitionen avser att införa för att snabba på övergången. Huvudprincipen är att vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från och med den 1 januari 2020. 

Nu välkomnar forskningsråden Formas och Forte återkoppling på innehållet i implementeringsguiden via en kort enkät. Syftet är att fånga upp om det är några områden som saknas eller behöver förtydligas. Enkäten går att besvara till och med 1 februari 2019 och kommer att kompletteras med en hearing under januari.

Enkäten innehåller följande frågor, efter några inledande bakgrundsfrågor:

- Ser du eller din organisation några oklarheter i implementeringsguiden som behöver förtydligas?

- Utöver det som tas upp i implementeringsguiden, finns det någon ytterligare fråga eller något ytterligare problem som behöver beaktas?

- Övriga kommentarer

Besvara enkäten

Bakgrundsinformation

Vilka får lämna synpunkter på implementeringsguiden?

Vi vänder oss i första hand till de organisationer som har bjudits in att lämna synpunkter, nämligen lärosäten, akademier, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer (se lista nedan). Även andra får besvara enkäten. Om du tillhör en av organisationerna i listan, vänd dig gärna till ansvarig där och ge dina synpunkter så att vi får en samlad bild från din organisation.  

Lista över inbjudna organisationer (pdf) 

Kontakt

2018-12-07