Globalt

Formas arbetar globalt på olika sätt, bland annat med forskningsfinansiärer i enskilda länder, oftast på uppdrag av regeringen i syfte att bilateralt stärka forskningspolitiska band. I Formas globala engagemang ingår även arbete inom olika organisationer för att stödja svenska forskares möjligheter att bygga samarbeten och nätverk med forskare runt om i världen.

Bilaterala samarbeten

Indien

Formas samarbetar med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova för att långsiktigt stärka Sveriges forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Indien. Bakgrunden är den svenska regeringens önskan att öka samarbetet mellan svenska och indiska forskare eftersom Indien satsar allt mer på forskning och utveckling av strategisk vikt för båda länderna.

Kina

Formas samarbetar med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova för att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet. Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter för att främja kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt inom områden med stor betydelse för båda länderna.

Sydafrika

Sverige och Sydafrika har ett avtal om forskningssamarbete. Ett av dessa samarbeten är ett mobilitetsprogram för forskarutbyte mellan de båda länderna. Detta initierades av The National Research Foundation (NRF) och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och Formas är en av flera deltagande finansiärer på den svenska sidan.

IIASA 

Formas bidrar med medel till International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), och är den svenska medlemsorganisationen. IIASA är ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning om utmaningar inom miljöområdet som är för stora eller för komplexa för att lösas av en enskild akademisk disciplin eller land. Forskningen mål är att ta fram underlag för beslutsfattare. Läs mer om IIASA.

Belmont Forum

För att stärka Formas globala nätverk och svenska forskares möjligheter att ingå strategiska samarbeten är Formas med i Belmont Forum. Det är en sammanslutning av forskningsfinansiärer som stödjer miljöforskning och hållbar utveckling. Syftet med Belmont Forum är att samordna strategier och samfinansiera gemensamma forskningsprogram.

Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases

Organisationen Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases sammanför länder för samarbete kring ökad produktion av livsmedel utan ökat utsläpp av växthusgaser. Alliansen består av flera forskargrupper samt ett råd med representanter för medlemsländerna.

Susanne Johansson

2017-02-22