Nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas fick i regleringsbrevet från Miljö- och Energidepartementet 2017 i uppdrag att vara värd för en Nationell kommitté för livsmedelsforskning. Kommittén etablerades under hösten 2017 och består av alla relevanta finansiärer inom livsmedelsområdet. Förutom Formas ingår Vinnova, Vetenskapsrådet, Forte, Stiftelsen Strategisk forskning, Mistra och Stiftelsen Lantbruksforskning. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Inger Andersson.

Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och i regeringens livsmedelsstrategi. Den nationella kommittén är även programkommitté för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Bland kommitténs uppgifter ingår att skapa en nationell agenda för livsmedelsforskning, att koordinera finansiering inom området samt att möjliggöra implementering av exempelvis långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar inom identifierade och prioriterade områden. Långsiktighet och förankring med många aktörer är av stor vikt för både forskningsutförare och behovsägare inom sektorn.

Ordförande

  • Inger Andersson, tidigare generaldirektör, Livsmedelsverket

Ledamöter

  • Cecilia Beskow, chef för avdelningen Forskning och utvärdering, Forte
  • Lars Hultman, VD, Stiftelsen för strategisk forskning
  • Åke Iverfeldt, VD, Mistra
  • Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet
  • Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa, Vinnova
  • Christian Nyrén, VD, Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar, Formas

Kommittésekreterare

  • Katarina Nordqvist, forskningssekreterare, Formas

Nyheter om livsmedelskommittén

Länk till nyhetssida

Kontaktpersoner

Katarina Nordqvist

2018-02-06