Nationella forskningsprogrammet om klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning - i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda som är under framtagande. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram.

Under 2018 kommer programmet att betala ut ca 75 Mkr och under åren 2019–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 130 Mkr per år. 

Nationella kommittén för klimatforskning

Formas har inrättat en nationell kommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet. Kommittén ska bistå Formas med utformning, genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på.

Ordförande 

 • Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör, tidigare politiker och ordförande i Miljömålsberedningen

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Remy Kolessar, chef Avdelningen för forskning och innovation.  
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Tove Hammarberg, strateg internationellt samarbete
 • Havs- och vattenmyndigheten: Jakob Granit, generaldirektör
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • Naturvårdsverket: Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen
 • Polarforskningssekretariatet: Katarina Gårdfeldt, direktör
 • Rymdstyrelsen: Kristine Dannenberg, forskningsansvarig
 • SIDA: Anna Maria Oltorp, chef Enheten för forskningsamarbete
 • Vetenskapsrådet: Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jonas Brändström, enhetschef Internationellt samarbete

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Bakgrund

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – Klimat och Hållbart samhällsbyggande samt Livsmedel. Vetenskapsrådet ansvarar för program om Migration och integration och om Antibiotikaresistens. Forte ansvarar för forskningsprogram om Tillämpad välfärdsforskning och om Arbetslivsforskning

Samtliga program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en gemensam nationell forskningsagenda för respektive område.

Karin Perhans

2018-02-14